Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ O Πρόεδρος του ΔΣ της Δ.Ε.Π.Α.Φ AE, Προκηρύσσει δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία, με σφραγισμένες προσφορές. Ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η υψηλότερη οικονομική προσφορά, για τη σύναψη σύμβασης Εκποίησης – Πώλησης δερμάτων. Ο Πρόεδρος Φιτσοδασκαλάκης Γεώργιος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016

1. Ο Δήμος Φαιστού Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΜΙΝΙ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΙΤΣΙΔΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ, με εκτιμώμενη συνολική αξία 125.000,00 €. 2. Το […]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016

1. Ο Δήμος Φαιστού Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΜΙΝΙ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΟΡΙΖΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ, με εκτιμώμενη συνολική αξία 125.000,00 €. 2. Το […]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Φαιστού Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό,μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίαμεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών και σύμμεικτων απορριμμάτων Δήμου Φαιστού», συνολικούπροϋπολογισμού 1.045.642,40 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (Εκτιμώμενη Αξία: 843.260,00 €και Φ.Π.Α. 24% 202.382,40 €). Ο Δήμαρχος Φαιστού Νικολιδάκης Γρηγόριος

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο