Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Συμμέτοχης στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγουμένη δημοσίευση, για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου Φαιστού»

Ο Δήμος Φαιστού, Προσκαλεί σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγουμένη δημοσίευση μετά τον άγονο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, εκτιμωμένης αξίας 58.080,00 ευρώ και συνολικού ποσού 65.630,40 ευρώ (με Φ.Π.Α. 13%) όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν την προσφορά τους για την ανάδειξη αναδόχου στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζόμενους του […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: «Προμήθεια μεταχειρισμένου ανατρεπόμενου φορτηγού με καινούργια υπερκατασκευή»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ                 Ο Δήμος Φαιστού προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (κάτω των ορίων), μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, (του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016) για τη σύμβαση προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μεταχειρισμένου ανατρεπόμενου φορτηγού με καινούργια υπερκατασκευή», συνολικού προϋπολογισμού 120.000,00 € (Καθαρό Ποσό: 96.774,19 € και Φ.Π.Α. 24% 23.225,81 €). Διακήρυξη με ΑΔΑΜ (pdf) ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ TO ΑΡΧΕΙΟ […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: «Ναυαγοσωστική κάλυψη των δύο (2) πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Φαιστού»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Φαιστού Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (κάτω των ορίων) με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη των δύο (2) πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Φαιστού» για το έτος 2024, συνολικού […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ Τ.Κ. ΚΑΜΗΛΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΙΤΣΙΔΙΩΝ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Φαιστού προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), σύμφωνα με τις διατάξεις πού διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147), για την […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: «Προμήθεια συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών ύδρευσης Δ.Ε Tυμπακίου, Ζαρού»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Φαιστού προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), σύμφωνα με τις διατάξεις πού διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147), για την […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: «Εκπόνηση μελετών για την χωροθέτηση καταδυτικού πάρκου Δήμου Φαιστού»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δήμος Φαιστού Κρήτης προκηρύσσει με την “ανοιχτή διαδικασία” του άρθρου 27 του ν.4412/2016 το έργο: «Εκπόνηση μελετών για την χωροθέτηση καταδυτικού πάρκου Δήμου Φαιστού» με κωδικό ΟΠΣ 5189728 με προϋπολογισμό 74.177,02 Ευρώ [συμπεριλαμβανομένων: απρόβλεπτα(15%) και ΦΠΑ(24%)]. Περιλαμβάνεται η εκπόνηση Χωροταξικής Μελέτης, Οικονομικής Μελέτης, Ηλεκτρομηχανολογικής Μελέτης, Λιμενικής Μελέτης,  Τοπογραφικής Μελέτης, Γεωτεχνικής Μελέτης και Περιβαλλοντικής […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: «Διαμόρφωση πλέγματος πεζοδρομίων περιοχής πλατείας αγοράς Mοιρων-28ης Οκτωβρίου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Φαιστού προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), σύμφωνα με τις διατάξεις πού διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147), για την […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: «Επείγοντα έργα αποκατάστασης οδοστρωμάτων του δημοτικού οδικού δικτύου του Δήμου Φαιστού»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Φαιστού προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), σύμφωνα με τις διατάξεις πού διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147), για την […]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: «Ειδικό δημοτικό σχολείο & ειδικό νηπιαγωγείο Μοιρών, ειδικό δημοτικό σχολείο κωφών και βαρήκοών Μοιρών, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Τυμπακίου»

Ο Δήμος Φαιστού Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με αξιολόγηση μελέτης, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάθεση του έργου «ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΙΡΩΝ, ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΦΩΝ KAI ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΜΟΙΡΩΝ, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ», με εκτιμώμενη συνολική αξία 7.048.250,00 € […]

Διαγωνισμός με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων»

Ο Δήμαρχος Φαιστού προσκαλεί σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μετά τον άγονο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό των τμημάτων 1, 2 και 7 όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν την προσφορά τους για ανάδειξη αναδόχων στα τρία (3) τμήματα του διαγωνισμού με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων» του Δήμου Φαιστού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον […]

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο