Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: «Διαμόρφωση πλέγματος πεζοδρομίων περιοχής πλατείας αγοράς Mοιρων-28ης Οκτωβρίου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Φαιστού προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), σύμφωνα με τις διατάξεις πού διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης τού έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΟΙΡΩΝ-28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ» (cpv 45233251-3)

Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2.725.653,46 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ποσού για αναθεώρηση και απολογιστικά και Φ.Π.Α. Εξ αυτών ποσόν 2.169.626,36 Ευρώ αφορά τη συνολική δαπάνη εργασιών (συμπεριλαμβανομένων των Γ.Ε. & Ο.Ε. και των απροβλέπτων δαπανών) , την αναθεώρηση, 1.481,27 Ευρώ και ποσόν 527.545,83 Ευρώ τον Φ.Π.Α.  

Διακήρυξη (pdf)

Previous ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: “Φεστιβάλ Ματάλων”

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο