Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Φαιστού Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό,
μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία
μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών και σύμμεικτων απορριμμάτων Δήμου Φαιστού», συνολικού
προϋπολογισμού 1.045.642,40 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (Εκτιμώμενη Αξία: 843.260,00 €
και Φ.Π.Α. 24% 202.382,40 €).

 1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
  Επωνυμία Δήμος Φαιστού
  Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 999174227
  Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1007.Ε87107.0001
  Ταχυδρομική διεύθυνση Πάροδος 25ης Μαρτίου 1
  Πόλη Μοίρες
  Ταχυδρομικός Κωδικός 70400
  Χώρα Ελλάδα
  Κωδικός ΝUT GR 431
  Τηλέφωνο 2892340268 , 2892340227
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) peraki@0466.syzefxis.gov.gr
  Αρμόδιος για πληροφορίες Περάκη Μαρία
  Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.dimosfestou.gr
 2. Αντικείμενο της σύμβασης: Αποτελεί η ανάθεση για δύο έτη των εξής εργασιών:
  • Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ Ηρακλείου στην ΒΙΠΕ Ηρακλείου
   Η ανάθεση της υπηρεσίας μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ Ηρακλείου, ο οποίος απέχει
   54 km από τον ΣΜΑ του Δήμου, επιβάλλεται από το γεγονός ότι ο Δήμος δεν διαθέτει αυτοσυμπιεζόμενα
   ρυμουλκούμενα απορριμματοκιβώτια για την μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών και η μεταφορά με τα
   απορριμματοφόρα κρίνεται οικονομικά και περιβαλλοντικά ασύμφορη.
  • Μεταφορά σύμμεικτων απορριμμάτων στον ΧΥΤΥ Ηρακλείου στους Πέρα Γαλήνους
   Η ανάθεση της υπηρεσίας μεταφοράς των σύμμεικτων απορριμμάτων στον ΧΥΤΥ Πέρα Γαλήνων, ο οποίος
   απέχει 80 km από τον ΣΜΑ του Δήμου, επιβάλλεται από το γεγονός ότι ο Δήμος δεν διαθέτει κλειστά
   αυτοσυμπιεζόμενα ρυμουλκούμενα απορριμματοκιβώτια για την μεταφορά των απορριμμάτων στο ΧΥΤΥ
   και η μεταφορά με τα απορριμματοφόρα κρίνεται οικονομικά και περιβαλλοντικά ασύμφορη.
 3. Υποδιαίρεση σε τμήματα: η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
 4. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης
  σχέσης ποιότητας – τιμής.
 5. Προσφορές: Υποβάλλονται με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις
  απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ της Διακήρυξης για το σύνολο της προκηρυχθείσας υπηρεσίας.
  Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
 6. Κωδικός (CPV): 90512000-9 (Υπηρεσίες μεταφοράς απορριμμάτων)
 7. Πρόσβαση στα έγγραφα:
  α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση
  μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., β) Κάθε είδους επικοινωνία σε
  σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, την ανταλλαγή πληροφοριών και
  ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.dimosfestou.gr .
 8. Εγγυητική συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
  κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) εγγυητική επιστολή
  συμμετοχής ποσού 8.400,00 € (οκτώ χιλιάδες τετρακόσια ευρώ).
 9. Δικαίωμα συμμετοχής: έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών
  φορέων τα μέλη αυτών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 2.2.1. της διακήρυξης.
 10. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας
  του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr .
  Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι Παρασκευή 28 Απριλίου 2023 και ώρα
  15:00:00.
  Ο αριθμός συστήματος του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ είναι ο 188568.
 11. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών: Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου
  «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» ορίζεται για την Πέμπτη 4 Μαΐου και ώρα 11:00:00,
  από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού.
 12. Xρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς
  φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των
  προσφορών.
 13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 14. Χρηματοδότηση: Η σύμβαση χρηματοδοτείται από έσοδα του Δήμου Φαιστού.
 15. Δημοσιεύσεις:
  Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 21/03/2023 και
  ώρα 10:31 π.μ. στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ/S) και έλαβε
  αριθμό δημοσίευσης 2023/S 060-173746.
  Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
  Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο,
  σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.
  Περίληψη της Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του
  Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
  Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση
  (URL): www.dimosfestou.gr στη διαδρομή: Αρχική Σελίδα ► Γραφείο Τύπου ► Προκηρύξεις
 16. Άλλες πληροφορίες: Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό
  συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να καταθέσουν το ESPD – Ευρωπαϊκό Ενιαίο
  Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)/Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), όπως προβλέπεται στις
  παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ-ΕΕΕΣ Διακήρυξης).
 17. Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της
  διακήρυξης και με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Δήμαρχος Φαιστού

Νικολιδάκης Γρηγόριος

Previous ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 418/2023.Αναπλήρωση ∆ηµάρχου λόγω απουσίας

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο