Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: «Προμήθεια συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών ύδρευσης Δ.Ε Tυμπακίου, Ζαρού»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Φαιστού προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), σύμφωνα με τις διατάξεις πού διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης τού έργου : «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ Τ.Κ. ΚΑΜΗΛΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΙΤΣΙΔΙΩΝ»

Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2.550.000,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ποσού για αναθεώρηση και απολογιστικά, προ Φ.Π.Α.
Εξ αυτών ποσόν 2.260.873,16 Ευρώ αφορά τη συνολική δαπάνη εργασιών (συμπεριλαμβανομένων των Γ.Ε. & Ο.Ε. και των απροβλέπτων δαπανών), το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) μετά των Γ.Ε. & Ο.Ε. αυτών 68.449,37 Ευρώ, την αναθεώρηση, 220.667,48 Ευρώ

Διακήρυξη με ΑΔΑΜ (pdf)

Previous ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: «Εκπόνηση μελετών για την χωροθέτηση καταδυτικού πάρκου Δήμου Φαιστού»

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο