Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

αρ.αποφ.343/2023.Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς υποχρεωτική χρήση Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2(γ) και 32Α παρ. β του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 43 του Ν. 4605 (ΦΕΚ Α΄52/01-04-2019), λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, έγκριση Πρόσκλησης προς Οικονομικούς Φορείς και των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου και Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ», που χρηματοδοτείται από το Π.Π.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΝΠ402 με Κ.Ε.2022ΝΠ40200044) προϋπολογισμού 60.000,00 € χωρίς ΦΠΑ..

Θέμα: αρ.αποφ.343/2023.Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς υποχρεωτική χρήση Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2(γ) και 32Α παρ. β του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 43 του Ν. 4605 (ΦΕΚ Α΄52/01-04-2019), λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, έγκριση Πρόσκλησης προς Οικονομικούς Φορείς και των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου και Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ», που χρηματοδοτείται από το Π.Π.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΝΠ402 με Κ.Ε.2022ΝΠ40200044) προϋπολογισμού 60.000,00 € χωρίς ΦΠΑ..
Ημ/νια: 12/12/2023 13:02:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: Ψ84ΙΩΗ1-ΤΞΦ

αρ.αποφ.342/2023.Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «προμήθειά ενός απορριμματοφόρου περιστρεφόμενου τυμπάνου” ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ.

Θέμα: αρ.αποφ.342/2023.Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «προμήθειά ενός απορριμματοφόρου περιστρεφόμενου τυμπάνου” ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ.
Ημ/νια: 12/12/2023 12:52:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 9Σ1ΩΩΗ1-ΕΣΩ

ΑΡ.ΑΠΟΦ.340/2023.Αποδοχή χρηματοδότησης για την καταβολή της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους των δήμων της χώρας, οι οποίοι συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των δημοτικών και περιφερειακών εκλογέων της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών αυτών της 15ης Οκτωβρίου 2023 – 58η τροποποίηση προϋπολογισμού 2023 ,εισήγηση στο δημοτικό Συμβούλιο

Θέμα: ΑΡ.ΑΠΟΦ.340/2023.Αποδοχή χρηματοδότησης για την καταβολή της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους των δήμων της χώρας, οι οποίοι συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των δημοτικών και περιφερειακών εκλογέων της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών αυτών της 15ης Οκτωβρίου 2023 – 58η τροποποίηση προϋπολογισμού 2023 ,εισήγηση στο δημοτικό Συμβούλιο
Ημ/νια: 12/12/2023 09:09:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 68Θ3ΩΗ1-Ν7Ρ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΕΑΠ ΠΟΣΟΥ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 12/12/23

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΕΑΠ ΠΟΣΟΥ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 12/12/23
Ημ/νια: 12/12/2023 08:28:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 6Θ5ΧΩΗ1-4ΓΩ

ΕΝΤΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡ.ΠΡΑΞΗΣ 34/2023

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡ.ΠΡΑΞΗΣ 34/2023
Ημ/νια: 11/12/2023 15:15:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠΝ7ΩΗ1-ΦΧ0

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο