Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

Αποφάσεις 42ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 30/12/2020

Στις Μοίρες  σήμερα, την 30-12-2020  και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φαιστού  συνήλθε σε ΈΚΤΑΚΤΗ  συνεδρίαση  (ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαιστού, ύστερα από την 16323/29-12-2020 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη.

Απ.Περιγραφή 
1Πρόσληψη προσωπικού  ( δυο ατόμων μέχρι 7 μήνες), για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που έχουν προκύψει στο Δήμο μας( διεύθυνση πολεοδομίας  και τεχνικών και  περιβάλλοντος, τμήμα  καθαριότητας  )  και την  ανάγκη  περιορισμού της  διασποράς του  κορωνοιού COVID-19   με  βάση  τις  διατάξεις   της  ΠΝΠ ΦΕΚ 64/14-03-2020  και το άρθρο  74 παρ  2 του Ν 4745/2020» (PDF)

Γ.

Νικολιδάκης

2Εξώδικο συμβιβασμό  της υπ’αρ. 12/2020 αγωγής στο Eιρηνοδικείο Μοιρών.

Γ.

Νικολιδάκης

3. Έγκριση των όρων και την υποβολή της πρότασης  ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)»

Γ.

Νικολιδάκης

4Συγκρότηση συλλογικών γνωμοδοτικών οργάνων (Επιτροπή διενέργειας/Επιτροπή αξιολόγησης) διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών, για το οικονομικό έτος 2021.

Γ.

Νικολιδάκης

5Έγκριση προϋπολογισμού της ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ  ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ , έτους 2021.

Γ.

Νικολιδάκης

Previous Πρόσκληση Σύγκλησης 3ης 2022 Οικονομικής Επιτροπής

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο