Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

12η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                 
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ                                                                   
Τηλ.: 2892340202
Email:info@moires.gov.gr

 

 

Μοίρες 11-05-2023
Αριθμ.  Πρωτ.: 5623

ΠΡΟΣ:

                         

Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

1. Νικολιδάκης Γρηγόριος

2. Φασομυτάκης Ιωάννης

3. Καργάκης Νικόλαος

4. Σκαντζάκης Ιπποκράτης

5. Νικολακάκης Ιωάννης

6.Μαθιουδάκης Ιωάννης

7.Πετρακογιώργη –Ανυφαντάκη  Μαρία

                                 

ΘΕΜΑ: «12η Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

 

     Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 15-05-2023 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

 

ΘΕΜΑΤΑ                                                                                     

 

  1. Ορισμός νομικού συμβούλου για την εκπροσώπηση του δήμου Φαιστού στο Μονομελές Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

 

  1. Ορισμός νομικού συμβούλου για την εκπροσώπηση του δήμου Φαιστού στο Ειρηνοδικείου  Ηρακλείου για άσκηση ένδικων μέσων.

 

  1. Κατάρτιση των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» εκτιμώμενης αξίας 149.193,50 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) – συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

 

  1. Έγκριση 1ου πρακτικού  αξιολόγησης προσφορών για το έργο: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΜΙΝΙ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΟΡΙΖΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ».

5.Έγκριση 1ου  πρακτικού  αξιολόγησης προσφορών για το έργο: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΜΙΝΙ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΙΤΣΙΔΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ».

6.Έγκριση ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη για την μελέτη με τίτλο «Ανάπλαση οικισμών Αληθινής και Πόμπιας Δήμου Φαιστού»

7.Έγκριση ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη για την μελέτη με τίτλο «Ανάπλαση οικισμών Φανερωμένης και Πλουτής Δήμου Φασιτού»

8.Έγκριση ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη για την μελέτη με τίτλο «Αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε Μοιρών & Δ.Ε Τυμπακίου Δήμου Φαιστού.

9.Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη συμβολαίου αποδοχή δωρεάς στη περιοχή Άγιος Μάρκος ή Καραβόβρυση ή Ρόδωνας της Κοινότητας Πηγαϊδακίων.

 

10.ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ & Έγκριση για την υποβολή πρότασης με τίτλο   «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΤΥΜΠΑΚΙ, ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ», στα πλαίσια της  Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD/LEADER», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ) , ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ   ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ», ΔΡΑΣH: 19.2.4: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ», ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ.                                                            

 

11.Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση των όρων, ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ», χρηματοδότησης Υπουργείου Εσωτερικών (Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α’ και β΄ βαθμού της Χώρας)

 

 

12.Κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύμβαση προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ» εκτιμώμενης αξίας 95.040,00 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 107.395,20 Ευρώ με Φ.Π.Α. 13%, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθμό 2/2023 Μελέτης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

 

13.Έγκριση πρακτικού 1ο αποσφράγισης ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «υπηρεσία μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών και σύμμεικτων απορριμμάτων ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ” .

 

14.Έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση των όρων, ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΕΛ) ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΕΛ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ», Π/Υ 16.314.833,10 €, χρηματοδότησης: πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

 

15.Έγκριση δαπανών για τις εκλογικές διαδικασίες των εθνικών εκλογών στις 21η  Μαΐου 2023.

 

  1. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την πράξη με τίτλο: «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στον Δήμο Φαιστού» εκτιμώμενης αξίας 200.000,00 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 248.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθμό 4/2023 Μελέτης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

 

17. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την πράξη με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων» με εκτιμώμενη αξία 170.483,88Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ή 211.400,00Ευρώ με ΦΠΑ έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθμό 21/2023 Μελέτης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

                              

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                       Νικολιδάκης Γρηγόριος

Previous Πρόσκληση Σύγκλησης 9ης επαναληπτικής (λόγω μη απαρτίας) 2023 Τακτικής  Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο