Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


O Πρόεδρος του ΔΣ της Δ.Ε.Π.Α.Φ AE,

Προκηρύσσει δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία, με σφραγισμένες προσφορές. Ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η υψηλότερη οικονομική προσφορά, για τη σύναψη σύμβασης Εκποίησης – Πώλησης δερμάτων.

 1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
  Αναθέτουσα Αρχή: Δ.Ε.Π.Α.Φ AE
  Οδός: Ι Πάροδος 25ης Μαρτίου 1 Μοίρες τκ 70400
  Τηλ.: 28920- 29114
  Αρμόδιος Υπάλληλος: Καδιανάκης Ιωαννης
  E-mail: depam@otenet.gr
  Ιστοσελίδα : www.dimosfestou.gr.
 2. Προϋπολογισμός (Π/Υ) : Συνολικός Π/Υ με ΦΠΑ: 45.000,00 €
 3. Πρόσβαση στα έγγραφα:. Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.dimosfestou.gr.) είναι διαθέσιμα
  όλα τα συμβατικά τεύχη της παρούσας.
 4. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
 5. Διάρκεια υπηρεσίας: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
  και ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ έως και 31/12/2023
 6. Δικαιούμενοι συμμετοχής: όπως περιγράφεται στο Τεύχος του Διαγωνισμού Αναλυτική Διακήρυξη και
  Παραρτήματα.
 7. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό: ποσού 900,00 €.
 8. Κριτήριο ανάθεσης: υποβάλλεται προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στην
  παρούσα διακήρυξη.
  Προσφορές που δεν καλύπτουν το σύνολο των υπηρεσιών, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 9. Υποβολή προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στα γραφεία της
  επιχείρησης είναι η 10.04.2023 και ώρα 14:00.
 10. Χρόνος ισχύος προσφορών: δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας
  υποβολής της προσφοράς.
 11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική
 12. Δημοσιεύσεις: Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο.
  Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης και η Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης)
  καταχωρήθηκαν στο διαδίκτυο και στην ιστοσελίδα στη διεύθυνση (URL): www.dimosfestou.gr.
  O διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται επακριβώς στο πλήρες τεύχος της
  διακήρυξης και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 «για τον καθορισμό των οργάνων,
  της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των
  Δήμων και Κοινοτήτων»

Ο Πρόεδρος

Φιτσοδασκαλάκης Γεώργιος

Previous ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ & ΚΔΑΠ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο