Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

Αναστολή Λειτουργίας ΕΕΕΕΚ Τυμπακίου, λόγω Επειγουσών Επισκευαστικών Εργασιών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΘΕΜΑ: Αναστολή λειτουργίας ΕΕΕΕΚ Τυμπακίου, λόγω επειγουσών επισκευαστικών εργασιών

 

Ο Δήμαρχος Φαιστού έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 282 του ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σήμερα.
  2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112/13.7.2010 τ. Α ́) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων και κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/8.06.2006 τ. Α ́) και του άρθρου 94 παρ. 4 του Ν. 3852/1010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7.6.2010).
  4. Την άμεση ανάγκη ολοκλήρωσης επισκευαστικών εργασιών , στο κτίριο της σχολικής μονάδας ΕΕΕΕΚ Τυμπακίου.
  5. Το γεγονός ότι πρέπει να λάβουμε προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια των μαθητών και εκπαιδευτικών.
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

  1. Την αναστολή λειτουργίας της σχολικής μονάδας ΕΕΕΕΚ Τυμπακίου, λόγω επειγουσών επισκευαστικών εργασιών τις ημέρες Δευτέρα 13/02/2023 , Τρίτη 14/02/2023 και Τετάρτη 15/02/2023.
  2. Η σχολική μονάδα θα λειτουργήσει κανονικά την Πέμπτη 16/2/2023 χωρίς νέα απόφαση.

Η παρούσα Απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους και στα αρμόδια γραφεία εκπαίδευσης.

 

Ο Δήμαρχος Φαιστού

Νικολιδάκης Γρηγόριος

Previous Αναστολή Λειτουργίας Σχολικών Μονάδων του Δήμου Φαιστού, λόγω Δυσμενών Καιρικών Συνθηκών

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο