Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 2056/30/12/2023 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΌΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01-01-2024 ΕΩΣ 31-12-2024 ΚΑΙ ΤΗΣ 270/26/02/2024 ΟΜΟΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ο Δήμαρχος ΦΑΙΣΤΟΥ, ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ έχοντας υπόψη:

• Τα άρθρα 59 και 282 παρ 16 του Ν.3852/10, όπως ισχύουν

• Το γεγονός ότι ο Δήμος ΦΑΙΣΤΟΥ έχει ( 03) Δημοτικές Ενότητες.

• Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134).

• Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

• Την 2056/30/12/2023 προηγουμένη απόφαση περί ορισμού αντιδημάρχων Δήμου Φαιστού και εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου , για την περίοδο από 01-01-2024 έως 31-12-2024.

• Την 270/26/02/2024 απόφαση σχετικά με τα καθήκοντα του Αντιδημάρχου ΑΛΕΞΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

• Την άμεση ανάγκη ορθότερης λειτουργίας και οργάνωσης του τομέα της άρδευσης

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Τροποποιούμε τις 2056/30/12/2023 και 270/26/02/2024 προηγούμενες αποφάσεις περί ορισμού Αντιδημάρχων Δήμου Φαιστού και εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου , για την περίοδο από 01-01-2024 έως 31-12-2024, ως εξής :

1. Ανακαλούμε την αρμοδιότητα το τομέα της άρδευσης από τον δημοτικό σύμβουλο Σκατζάκη Ιπποκράτη.

2. Στις καθ΄ ύλην αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Αλεξάκη Γεωργίου του Ιωάννη,

Προστίθεται επιπλέον,

Η αρμοδιότητα της οργάνωσης και λειτουργίας του τομέα της άρδευσης Δήμου Φαιστού. Εξουσιοδοτείται ο Αντιδήμαρχος για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου της οικείας υπηρεσίας.

Κατά τα λοιπά, ισχύει ως έχει η υπ αριθμ 2056/30/12/2023 προηγούμενη απόφαση μας.

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί :

1. Στο πρόγραμμα «Διαύγεια»

2. Να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου,

3. Να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Previous ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ 2024

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο