Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

Αρμοδιότητες

Α. Αρμοδιότητες στον τομέα της φυτικής παραγωγής:

 • Θέματα ανάπτυξης της γεωργίας, καθώς και τη διατήρηση του γεωργικού πληθυσμού στις εστίες του.
 • Προγράμματα εγκατάστασης νέων αγροτών και μέριμνα για τη σύνδεση αγροτικής παραγωγής και τουριστικής ανάπτυξης, σε συνεργασία µε τις αρμόδιες υπηρεσίες Τουρισμού.
 • Συνεργάζεται µε την Τεχνική υπηρεσία, την υπηρεσία περιβάλλοντος και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο τεχνικών έργων για τη μελέτη και εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν στη γεωργία και ιδίως αυτών που σχετίζονται µε την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιµνοδεξαµενών, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα.
 • Συνεργάζεται µε ιδρύματα έρευνας της αγροτικής παραγωγής, ενημερώνει τον αγροτικό πληθυσμό για τις βελτιωμένες µμεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση τεχνικών, οικονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων, στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και μεριμνά για την ευρύτερη διάδοση στον αγροτικό κόσμο, µέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, γνώσεων για την εφαρμογή βελτιωμένων µμεθόδων καλλιέργειας.
 • Μέριμνα για τη εύρυθμη λειτουργία του Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης του Δήμου. Παρακολουθεί τη λειτουργία του Γραφείου αυτού παρέχοντας κατευθύνσεις και πρότυπα για τη δράση τους.
 • Συνεργάζεται µε τους αγρότες και τις συνεταιριστικές οργανώσεις τους για την διερεύνηση και επισήμανση των τεχνικών και οικονομικών προβλημάτων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
 • Την εποπτεία και ευθύνη του τομέα της άρδευσης.

Β. Αρμοδιότητες σε θέματα ζωικής παραγωγής

 • Ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, καθώς και τη διατήρηση του κτηνοτροφικού πληθυσμού στις εστίες του.
 • Μέριμνά για την ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση της ζωικής παραγωγής.
 • Συνεργάζεται µε την Τεχνική υπηρεσία, την υπηρεσία περιβάλλοντος και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο για τη μελέτη και την εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν τη κτηνοτροφία όπως π.χ τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων.
 • Συνεργασία µε ιδρύματα έρευνας της κτηνοτροφικής παραγωγής, ενημερώνει τον αγροτικό πληθυσμό για τις βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση τεχνικών, οικονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων, στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και μεριμνά για την ευρύτερη διάδοση στον αγροτικό κόσμο, µέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, γνώσεων για την εφαρμογή βελτιωμένων µεθόδων κτηνοτροφικής παραγωγής.

 Γ. Αρμοδιότητες σε θέματα Αλιείας

 •  ∆ιενεργεί όλες τις κατάλληλες δραστηριότητες για την άσκηση εποπτείας και ελέγχου στον τομέα της αλιείας στην περιοχή δικαιοδοσίας του Δήμου.
 • Συνεργάζεται µε την Τεχνική υπηρεσία, την υπηρεσία περιβάλλοντος και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο για τη μελέτη και την εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν την αλιεία. Μεριμνά για την κατασκευή και λειτουργία αλιευτικών καταφυγίων, υποδομών και εξοπλισμών σε λιμένες αλιευτικούς ή λιμένες που εξυπηρετούν αλιευτικά σκάφη.

Δ. Αρμοδιότητες στον τομέα εμπορίου

 • Χορήγηση αδειών λειτουργίας περιπτέρων.
 • Οργάνωση και λειτουργία λαϊκών αγορών.
 • Άδειες λαϊκών αγορών.
 • Άδειες πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου.

Ε. Εξουσιοδοτείται για την υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις αρμοδιότητές του, καθώς τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και τη θεώρηση των φωτοαντιγράφων.

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο