Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

Αρμοδιότητες

Α. καθ’ ύλην

 1. Τεχνικών Υπηρεσιών:
 • Παρακολούθηση των Τεχνικών Έργων – Έργων αυτεπιστασίας.
 • Έργων Οδοποιίας Εγγειοβελτιωτικών έργων.
 • Παρακολούθηση πάσης φύσεως μελετών στο σύνολο του Δήμου.
 • Διαμόρφωση Υπαίθριων Χώρων, συντήρηση και επίβλεψη χώρων πρασίνου του Δήμου.
 • Κτιριακών Έργων και εγκαταστάσεων/Συντήρησης Σχολικών Κτιρίων.
 • Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων – Σηματοδότηση (Γενικώς θέματα και έργα κυκλοφορίας)
 • Καθημερινότητα (καταστάσεις δρόμων – κοινοχρήστων χώρων).
 • Ελέγχου Κατασκευών.
 • Μηχανημάτων έργου.
 1. Ανάπτυξης
 2. Τα πάσης φύσεως θέματα προσωπικού όλων των υπαλλήλων του Δήμου.

   

 3. Την υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις αρμοδιότητές του καθώς και τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και τη θεώρηση των φωτοαντιγράφων.

Β. Κατά τόπο αρμοδιότητα για την Δημοτική ενότητα Τυμπακίου  και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες

 • Την ευθύνη λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Τυμπακίου.
 • Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού των υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική Ενότητα Τυμπακίου.
 • Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων της δημοτικής Ενότητας Τυμπακίου.
 • Την υπογραφή με εξουσιοδότηση Δημάρχου βεβαιώσεων και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Τυμπακίου.
 • Τέλεση πολιτικών Γάμων.
 • Την αρμοδιότητα και την ευθύνη της υποβολής προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση, τη βελτίωση της λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών της αρμοδιότητάς του.
 • Την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθεται σε αυτόν εκ μέρους του Δημάρχου.

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο