Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής No10 (30 Απριλίου 2024)

Σας προκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση την 30-04-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρα 8 και 9 του Ν. 5056/2023, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα, που αναγράφονται παρακάτω:

 

 1. Προέλεγχος και έκθεση λογαριασμών εσόδων και εξόδων απολογισμού Δήμου Φαιστού Οικονομικού Έτους 2023 και υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκρισή τους.
 2. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς υποχρεωτική χρήση Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2(γ) και 32Α παρ. β του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 43 του Ν. 4605 (ΦΕΚ A’52/01-04- 2019), λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, έγκριση Πρόσκλησης προς Οικονομικούς Φορείς και των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου και Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «ΜΟΝΩΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ», που χρηματοδοτείται από το ΠΠΑ 291945/06-09-2023 Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης (ΑΔΑ:90ΝΗ7ΛΚ-9ΩΖ) με διατιθέμενη πίστωση 59.953,39€ σε βάρος τους εναρίθμου 2023ΝΠ30200035 προϋπολογισμού 59.953,39€ με ΦΠΑ.
 3. Έγκριση της με αρ.11/2024 μελέτης του έργου: «Επείγοντα έργα ασφαλτοστρώσεων κατεστραμμένων οδοστρωμάτων του δημοτικού οδικού δικτύου του Δήμου Φαιστού» – καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου και των όρων του διαγωνισμού καθώς και των μελών της επιτροπής διαγωνισμού.
 4. Έγκριση παραλαβής μελέτης με τίτλο: «Aγροτική οδοποιία Δ.Ε Μοιρών και Δ.Ε Τυμπακίου Δήμου Φαιστού».
 5. Την έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «Δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων -Μίνι γήπεδο ποδοσφαίρου  5Χ5 στην Τ.Κ. Πιτσιδίων Δήμου Φαιστού».
 6. Την έγκριση παράτασης εργασιών  του έργου: «Δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων -Μίνι γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 στην Τ.Κ. Βοριζίων Δήμου Φαιστού».
 7. Έγκριση διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής (κωδ.19341)
 8. Τροποποίηση σχεδίου πόλεως Τυμπακίου και την αναγνώριση της υφιστάμενης οδού ως κοινόχρηστος χώρος -πεζόδρομος.
 9. Καθορισμός θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ στην δημοτική κοινότητα Τυμπακίου.
 10. Έγκριση πρακτικών αγόνου αποτελέσματος μίσθωσης ακινήτου για χρήση ως χώρος στάθμευσης οχημάτων και αποθήκης Ζαρού της Επιτροπής Καταλληλόλητας Ακινήτων & καθορισμού τιμήματος».
 11. Τροποποίηση – συμπλήρωση της 276/2023 (ΑΔΑ:6ΗΡΥΩΗ1-ΚΓΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε με την 2525/4-3-2024(ΑΔΑ:9ΓΞΚΩΗ1-ΨΣ1) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, για ένταξη ενδιαφερομένων στο «Μητρώου Εργοληπτών του Δήμου Φαιστού για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που προκύπτουν από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές».
 12. Έγκριση του 1ου πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για την μελέτη: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ»
 13. Έγκριση μετακίνησης δημάρχου στην Αθήνα
 14. Αλλαγή ΚΑΕ 00.6726.0001 με τίτλο «εγγραφή του 15 % του ΤΑΠ που έχει προβλεφθεί» – τήρηση οδηγιών της ΚΥΑ 63726/28-7-23 – 1η τροποποίηση προϋπολογισμού 2024 -εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο.
 15. Ενίσχυση ΚΑΕ 00.6433 με τίτλο «τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» – 2η τροποποίηση προϋπολογισμού 2024 – εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο.
 16. Αποδοχή επιπλέον χρηματοδότησης για δράσεις πυροπροστασίας – 3η τροποποίηση προϋπολογισμού 2024 – εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο.
Previous ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: “Συγχαρητήρια ανακοίνωση για τον Αθλητικό Όμίλο Ζαρού”

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο