Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής No7 (05 Απριλίου 2024)

Σας προκαλούμε  σε τακτική   συνεδρίαση την 05-04-2024  ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρα 8 και 9 του Ν. 5056/2023, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα, που αναγράφονται παρακάτω:

1.Έγκριση προϋπολογισμού και στοχοθεσίας στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Φαιστού, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

2.Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φαιστού, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

3.Έγκριση  σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Φαιστού και ΔΕΥ Φαιστού για την πράξη «ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» και ορισμός μελών με τους αναπληρωτές τους.

4.Έγκριση 1ου πρακτικού αποσφράγισης πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση της «προμήθειας ενός απορριμματοφόρου περιστρεφόμενου τυμπάνου».

5.Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου ”ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΟΥ ”

6.Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ», Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α’ και β΄ βαθμού της Χώρας.

7.Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 6ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΣΤΗ Δ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ».

8.Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ».

9.Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής στον οφειλέτη με κωδικό συναλλασσόμενου (18685)

10.Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής στον οφειλέτη με κωδικό συναλλασσόμενου (30702)

11.Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου «Ανάπλαση πλατείας Δασκαλογιάννη στις Μοίρες».

12.Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 6ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΟΙΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ».

13. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς υποχρεωτική χρήση Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2(γ) και 32Α παρ. β του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 43 του Ν. 4605 (ΦΕΚ Α΄52/01-04-2019), λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, έγκριση Πρόσκλησης προς Οικονομικούς Φορείς και των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου και Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «Τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ. Πηγαϊδακίων Δήμου Φαιστού», που χρηματοδοτείται από το ΠΠΑ Περιφέρεια Κρήτης (ΣΑΕΠ002 με Κ.Ε.2014ΕΠ 00200006)προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Previous 9ή Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2024-04-02

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο