Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

13η Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής (28 Μαϊου 2024)

Σας προκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση την 28-05-2024  ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρα 8 και 9 του Ν. 5056/2023, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα, που αναγράφονται παρακάτω:

 

 1. Έγκριση Πρακτικού Ι ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΟΙΡΩΝ – 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής.
 2. Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, κατακύρωση της σύμβασης του έργου «Μελέτη – Κατασκευή Ειδικού Δημοτικού Σχολείου & Ειδικού Νηπιαγωγείου Μοιρών, Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κωφών και Βαρήκοων Μοιρών, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Τυμπακίου», συστημικού αριθμού 205223 ΕΣΗΔΗΣ.
 3. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ».
 4. Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών του Ν. 4412/2016 ανά αρμόδια Διεύθυνση και διενέργειας διαγωνισμών – αξιολόγησης προσφορών συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, με ανοιχτή διαδικασία για το έτος 2024.
 5. Έγκριση των δαπανών, για τις εκλογική διαδικασία της 9ης Ιουνίου 2024 (Ευρωεκλογές)
 6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΕΝΩΝΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΜΕΑ ΝΟΤΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»”
 7. Αποδοχή των όρων συμμετοχής, συμμετοχή στην με Κωδικό 19637/25-10-2023 Πρόσκληση για την υποβολή αίτησης ενίσχυσης, στη Δράση 16931 «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του Υποέργου 6 «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ» του Προγράμματος κρατικής ενίσχυσης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ».
 8. Αποδοχή επιχορήγησης του δήμου Φαιστού για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Π.Δ. 71/2020 – 4η τροποποίηση προϋπολογισμού 2024, εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο.
 9. Αποδοχή χρηματοδότησης για καθαρισμό αγροτικού δρόμου Μ. Οδηγήτριας – Πηγαϊδάκια – 5η τροποποίηση προϋπολογισμού 2024, εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο.
 10. Αποδοχή χρηματοδότησης για κατασκευή κτιρίου ΚΔΑΠΜΕΑ στο Κλήμα – 6η τροποποίηση προϋπολογισμού 2024, εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο.
 11. Αποδοχή χρηματοδότησης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ στο Δήμου Φαιστού – 7η τροποποίηση προϋπολογισμού 2024, εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

  

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής  Επιτροπής

  

Νικολιδάκης Γρηγόριος

Previous ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Συμμέτοχης στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγουμένη δημοσίευση, για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου Φαιστού»

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο