Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

Διαγωνισμός με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων»

Ο Δήμαρχος Φαιστού προσκαλεί σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μετά τον άγονο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό των τμημάτων 1, 2 και 7 όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν την προσφορά τους για ανάδειξη αναδόχων στα τρία (3) τμήματα του διαγωνισμού με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων» του Δήμου Φαιστού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής ανά τμήμα και χωρίς τροποποίηση των όρων της υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 7362/06.06.2023 (23proc012816826) αρχικής διακήρυξης .

Η ανωτέρω διαδικασία θα διενεργηθεί με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με τη χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΣΗΣ και μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Πρόσκληση (Word)

Previous Προμήθεια απορριμματοφόρου περιστρεφόμενου τυμπάνου

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο