Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

Αρμοδιότητες

 • Προγραμματισμός και μέριμνα για την εφαρμογή προγραμμάτων μέτρων για την προαγωγή της δημόσιας υγείας. Σύμφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο µε τις ισχύουσες διατάξεις.
 • Ψυχοκοινωνική υποστήριξη στους ηλικιωμένους εξυπηρετούμενους, μέσα από πρακτικές ανοικτής περίθαλψης, στοχεύοντας στην αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, αλλά και στην ενεργοποίηση και δραστηριοποίηση των ομάδων στόχων, με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες και ανάγκες τους.
 • Παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας προς τους ηλικιωμένους εξυπηρετούμενους και ευρύτερα για την προαγωγή και προστασία της υγείας των ατόμων της τρίτης και τέταρτης ηλικίας που κατοικούν στα όρια του δήμου.
 • Ανάπτυξη δικτύου επικοινωνίας και συνεργασίας με τους τοπικούς, δημοτικούς, υγειονομικούς και ευρύτερους κοινωνικούς φορείς με σκοπό την ενημέρωση των ηλικιωμένων ατόμων, την ενεργοποίηση και τη συμμετοχή τους σε προγράμματα κοινωνικής και υγειονομικής ενδυνάμωσης.
 • Συστηματική διερεύνηση, μελέτη, επιλογή και διαχείριση ευρωπαϊκών κοινωνικών ή υγειονομικών προγραμμάτων που απευθύνονται στην τρίτη και τέταρτη ηλικία που προσβλέπουν στην αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη αντιμετώπιση των κοινωνικών, οικονομικών και υγειονομικών προβλημάτων των ηλικιωμένων ατόμων και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.
 • Συνεργάζεται µε τα σχολεία της περιοχής για ενημέρωση σε κοινωνικά θέματα (AIDS, ναρκωτικά κλπ) και σε συνεργασία µε τους συλλόγους γονέων – Σχολές Γονέων.
 • Μεριμνά για την υλοποίηση ι) προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλα Υπουργεία, το κόστος των οποίων βαρύνει απευθείας τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου Υπουργείου ιι) εκτάκτων προγραμμάτων δημόσιας υγείας, τα οποία εκτελούνται µε έκτακτη χρηματοδότηση ιιι) προγραμμάτων δημόσιας υγείας που χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Έκδοση τοπικών υγειονομικών διατάξεων και λήψης μέτρων σε θέματα δημοσίας υγιεινής.
 • Οργανώνει αυτοτελώς ή σε συνεργασία µε τις αντίστοιχες περιφερειακές υπηρεσίες ειδικά προγράμματα για την προστασία και προαγωγή της ∆ημόσιας Υγείας στην περιοχή αρμοδιότητας του ∆ήµου, σύμφωνα µε τις κείμενες διατάξεις.
 • Ρύθμιση διοικητικών ζητημάτων που σχετίζονται µε τη δημοσιά υγεία στην περιοχή του ∆ήµου. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο µε τις ισχύουσες διατάξεις:
 • Εξουσιοδοτείται για την υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις αρμοδιότητές του καθώς και τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και τη θεώρηση των φωτοαντιγράφων.

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο