Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

Αρμοδιότητες

Α. Καθ’ ύλην

 • Δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων.
 • Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων
 • Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.
 • Την εποπτεία  και ευθύνη  του τομέα της άρδευσης.
 • Την υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις αρμοδιότητές του καθώς και τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και τη θεώρηση του γνησίου των φωτοαντιγράφων.

Β. Κατά  τόπο αρμοδιότητα για  την Δημοτική ενότητα   Ζαρού ,  με   τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

 • Την ευθύνη λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Ζαρού.
 • Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού των υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική Ενότητα Ζαρού.
 • Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων της δημοτικής Ενότητας Ζαρού.
 • Την υπογραφή με εξουσιοδότηση Δημάρχου βεβαιώσεων , πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Ζαρού.
 • Τέλεση πολιτικών Γάμων .   
 • Την αρμοδιότητα και την ευθύνη της υποβολής προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση, τη βελτίωση της λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών της αρμοδιότητάς του.
 • Την ευθύνη της  εποπτείας   και του συντονισμού  των   μηχανημάτων  και οχημάτων   έργου,
 • Την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθεται σε αυτόν εκ μέρους του Δημάρχου.

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο