Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

Πρόσκληση Σύγκλησης 3ης 2022 Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 28-01-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020 όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.3608/21.1.2022 (ΦΕΚ 155/21-1-2022 τ. Β΄) με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00».

ΘΕΜΑ
    1. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Οριστική μελέτη υλοποίησης τριών πιλοτικών (αντιπλημμυρικών – εμπλουτιστικών – υγροτοπικών) φραγμάτων στο χείμαρρο Μάγειρο»

Στο μέτρο 4: Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και για γεωργικά προϊόντα

Υπομέτρο 4.3: Στήριξη σε υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοπονίας

Δράση 4.3.1: Υποδομές εγγείων Βελτιώσεων

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικολιδάκης Γρηγόριος

Previous Πρόσκληση Σύγκλησης 4ης 2022 Οικονομικής Επιτροπής

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο