Απόφαση ανάθεσης για εργασίες καθαριότητας και ευπρεπισμού με μηχάνημα – φορτωτάκι Bobcat στην Τοπική Κοινότητα Πιτσιδίων του Δήμου Φαιστού, με τη χρήση της πάγιας προκαταβολής έτους 2023.

Θέμα: Απόφαση ανάθεσης για εργασίες καθαριότητας και ευπρεπισμού με μηχάνημα – φορτωτάκι Bobcat στην Τοπική Κοινότητα Πιτσιδίων του Δήμου Φαιστού, με τη χρήση της πάγιας προκαταβολής έτους 2023.
Ημ/νια: 28/09/2023 14:12:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 9ΖΚ4ΩΗ1-ΜΣΔ

ΑΡ.ΑΠΟΦ.269/2023.Έγκριση του 3ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών μειοδότη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης «προμήθεια τροφίμων για τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς Δήμου Φαιστού» ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ.

Θέμα: ΑΡ.ΑΠΟΦ.269/2023.Έγκριση του 3ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών μειοδότη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης «προμήθεια τροφίμων για τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς Δήμου Φαιστού» ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ.
Ημ/νια: 26/09/2023 14:33:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: Ψ2ΦΥΩΗ1-Ζ3Φ
Skip to content