Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: «Ειδικό δημοτικό σχολείο & ειδικό νηπιαγωγείο Μοιρών, ειδικό δημοτικό σχολείο κωφών και βαρήκοών Μοιρών, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Τυμπακίου»

Ο Δήμος Φαιστού Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με αξιολόγηση μελέτης, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάθεση του έργου «ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΙΡΩΝ, ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΦΩΝ KAI ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΜΟΙΡΩΝ, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ», με εκτιμώμενη συνολική αξία 7.048.250,00 € […]

Διαγωνισμός με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων»

Ο Δήμαρχος Φαιστού προσκαλεί σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μετά τον άγονο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό των τμημάτων 1, 2 και 7 όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν την προσφορά τους για ανάδειξη αναδόχων στα τρία (3) τμήματα του διαγωνισμού με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων» του Δήμου Φαιστού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον […]

Προμήθεια απορριμματοφόρου περιστρεφόμενου τυμπάνου

Ο Δήμαρχος Φαιστού προσκαλεί σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγουμένη δημοσίευση μετά τον άγονο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν την προσφορά τους για ανάδειξη αναδόχου του διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρου περιστρεφόμενου τυμπάνου», με κριτήριο κατακύρωσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής και χωρίς τροποποίηση των όρων της υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 15052/15.11.2023 […]

Αντικατάσταση γεώτρησης Σίβα

Ο Δήμος Φαιστού ενδιαφέρεται να αναθέσει το έργο με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΙΒΑ» προϋπολογισμού με ΦΠΑ 49.100,04€, σε βάρος του Κ.Α. 15.00.070 του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ (χρηματοδότηση από «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού της Χώρας») με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ […]

Παροχή υπηρεσιών «Υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων για τις ανάγκες της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ  Α.Ε. ΟΤΑ προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (κάτω των ορίων) με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάθεση της  υπηρεσίας  με τίτλο  Παροχή υπηρεσιών «Υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων για τις ανάγκες της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ  […]

Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Φαιστού

Ο Δήμος Φαιστού, Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ (του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016) για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Φαιστού», εκτιμώμενης αξίας 58.080,00 € και συνολικού προϋπολογισμού 65.630,40 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%). ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ TO ΑΡΧΕΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ […]

Προμήθεια απορριμματοφόρου περιστρεφόμενου τυμπάνου

Ο Δήμος Φαιστού προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (κάτω των ορίων), μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, (του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016) για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρου περιστρεφόμενου τυμπάνου», συνολικού προϋπολογισμού 175.000,00 € (Καθαρό Ποσό: 141.129,03 € και Φ.Π.Α. 24% 33.870,97 €). ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ TO ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ TO […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 32 παρ. 2 περ. γ’ του Ν. 4412/2016, ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ (ΤΜΗΜΑΤΑ 2,3,4, ΚΑΙ 5 ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)

Ο ΔΗΜOΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  (ΆΡΘΡΟ 32 ΠΑΡ. 2 ΠΕΡ. Γ’ Ν. 4412/2016), ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 2,3,4 ΚΑΙ 5 ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΟΥ ΑΠΕΒΗΣΑΝ ΆΓΟΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΣΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΤΜΗΜΑΤΑ […]

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΡΕ 3ης ΓΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Τ.Κ. ΑΝΤΙΣΚΑΡΙΟΥ

Ο Δήμος Φαιστού, Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, κάτω των ορίων μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016), για την ανάδειξη αναδόχου του 1ου Υποέργου της Περιφέρειας Κρήτης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΡΕ 3ης ΓΕΝΙΑΣ» του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΤΡΗΣΗ Τ.Κ. ΑΝΤΙΣΚΑΡΙΟΥ»  ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ, εκτιμώμενης αξίας 42.000,00 Ευρώ χωρίς […]

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΑΠΟ ΕΞΥΠΝΟΥΣ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΤΟΥ

ο Δήμος Φαιστού, αποτελεί «μη κεντρικό Αναθέτων Φορέα» και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ). Κύριος του έργου είναι η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΦΑΙΣΤΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.). Ο Διαγωνισμός αφορά την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΑΠΟ ΕΞΥΠΝΟΥΣ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΤΟΥ». Το φυσικό αντικείμενο […]

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο