Ώρες κοινού: Δευ - Παρ 8:00 - 14:00

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση του έργου «Ολοκλήρωση κοινοτικού καταστήματος Ζαρού»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, 70400 Μοίρες
Πληρ.: Μ. Φλουρής
Τηλ.: 2892 340226
e-mail: flouris@0466.syzefxis.gov.gr

Μοίρες, 26.05.2023
Αρ. Πρωτ: 6559

ΠΡΟΣ: Μ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.
Εμμανουήλ Παχλά 98
Τ.Κ. 74100
Ρέθυμνο
Τηλ. 28310-51174
email: m-sfakianakis@hotmail.com

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση του έργου
«Ολοκλήρωση κοινοτικού καταστήματος Ζαρού»

Ο Δήμος Φαιστού έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδιαιτέρως των άρθρων 118 και 120,
όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4782/2021 και ισχύει.
4. Τo άρθρο 130 Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/28.06.2014 τεύχος Α [), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» , όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
5. Τις διατάξεις του N. 4555/18 ( ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α ‘).
6. Τις διατάξεις του Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α’).
7. Την αριθ. 22/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Πολ. & Τεχνικών Υπηρεσιών
8. Το αριθ. 5816/15.05.2023 πρωτογενές αίτημα για την ανάγκη εκτέλεσης του έργου: «Ολοκλήρωση κοινοτικού
καταστήματος Ζαρού».
9. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθ. 5985/17.05.2023
(ΑΔΑ: 6ΣΩΟΩΗ1-Μ1Λ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με αριθμό καταχώρισης 226 στα λογιστικά βιβλία του
Δήμου.
Προτίθεται να αναθέσει την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση κοινοτικού καταστήματος Ζαρού» με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με Απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, άρθρο 118 και
120, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής καθώς και τους όρους και προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 22/2023 μελέτης της Δ/νσης
Πολ. & Τεχνικών Υπηρεσιών.
Το είδος των εργασιών εμπίπτει στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 45311100-1.
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 14.991,08 € συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 24%.
Με βάσει τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας για την εκτέλεση του αναφερόμενου έργου
έως και την 06 –06 – 2023 και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φαιστού.
Προς απόδειξη της τεχνικής ικανότητας και της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον
Ν.4782/2021, παρακαλούμε, μαζί με την οικονομική προσφορά σας που θα περιλαμβάνει το ποσό της προσφοράς
(ολογράφως και αριθμητικά), ανά ομάδα εργασιών, την ημερομηνία που συντάχθηκε, την σφραγίδα και την υπογραφή
του προσφέροντα, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Βεβαίωση εγγραφής ΜΕΕΠ, στην κατηγορία έργων ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.
β. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
γ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, που εκδίδεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για
τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη, που να
είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να
έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
δ. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ. Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις
ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα α) ως φυσικό πρόσωπο, β) για έργα που εκτελεί μόνος
του ή σε κοινοπραξία, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε
αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
ε. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την
αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης.
ζ. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, με το οποίο βεβαιώνεται ότι ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό
πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση και δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, που
εκδίδεται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα.
η. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού,
σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του
Ν.4782/2021).
θ. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν, στο πρόσωπό του, οι λόγοι αποκλεισμού των κάτωθι περιπτώσεων:
• έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016,
• υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
• εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν.4412/2016 δεν μπορεί
να θεραπευτεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα,
• εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών φορέων
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν.4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
• εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης,
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
• εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται,
• εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
• εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα
ι. Υπεύθυνη Δήλωση συνοδευόμενη από πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο
πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο.
κ. Εκτυπωμένη, από ΑΑΔΕ, καρτέλα στοιχείων μητρώου επιχείρησης, περί ενεργής κατάστασης της δραστηριότητας της
επιχείρησης.
λ. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο ίδιος δεν έχει συνάψει σύμβαση του άρθρου 118, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.
4782/2021 με τον Δήμο Φαιστού, για διάστημα δώδεκα (12) μηνών πριν την προσφορά ή τη λήψη της απόφασης.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης
(άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7α του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019).
Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν
προσφορά (άρθρο 120 παρ.3β του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).
Η παρούσα Πρόσκληση αναρτάται:
(α) στο ΚΗΜΔΗΣ
(β) στην ιστοσελίδα του Δήμου Φαιστού
(γ) στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

Ο Δήμαρχος Φαιστού
Γρηγόριος Νικολιδάκης

Previous ΕΝΤΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡ.ΠΡΑΞΗΣ 11/2023

Μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Δήμου Φαιστού μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν.

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες, 70400, Ηράκλειο

Ώρες Κοινού:

Δευ – Παρ: 8:00 – 14:00

Δήμος Φαιστού © 2023. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο