Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019

  • ώρα πρόβλεψης:20:00
  • λίγες τοπικές νεφώσεις, 12 ºC
  • άνεμος: 3 μποφώρ
  • πηγή: www.meteo.gr

Διαβουλεύσεις

Εκδηλώσεις

Απρίλιος  2019
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
<< >>

10/08/2018: Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για "Επισκευή και αντικατάσταση αρδευτικών δικτύων"

Ο Δήμος Φαιστού Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ), με εκτιμώμενη συνολική αξία 300.000,00 €.


Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

  1. κατηγορία Η/Μ με προϋπολογισμό 129.964,39€, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα),
  2. κατηγορία ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ με προϋπολογισμό 107.983,54€.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.dimosfestou.gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 30/08/2018, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες, που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 06/09/2018.

 

Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12/09/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 18/09/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

 

Πληροφορίες

 Γ. Χαρωνίτης - Εμμ. Φλουρής

τηλ.: 28923 40263-226.

 

 

Σχετικά αρχεία

Περιληπτική Διακήρυξη (PDF 56 KB)

Αναλύτική Διακήρυξη(PDF 401 KB)

Τεχνική Έκθεση(PDF 122 KB)

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)