Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2019

  • ώρα πρόβλεψης:20:00
  • λίγες τοπικές νεφώσεις, 12 ºC
  • άνεμος: 3 μποφώρ
  • πηγή: www.meteo.gr

Διαβουλεύσεις

Εκδηλώσεις

Μάρτιος  2019
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
<< >>

19/07/2018: Διακήρυξη για δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση 3ου Νηπιαγωγείου Μοιρών


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Ο Δήμαρχος Αρμουτάκης Γεώργιος έχοντας υπόψη:

1.Tις διατάξεις α) του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

 β) των άρθρων 1-5-7 του Π.Δ. 270/1981

 γ) του άρθρου 184 του Ν. 1065/1980

2.Τις 23/2018 και 52/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

3.Την 135/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

4.Την 353/2017 Απόφαση Δημάρχου


«Διακηρύσσει τη δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση 3ου Νηπιαγωγείου Μοιρών»          


1.Με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Π.Δ/τος 270/1981 (ΦΕΚ 77/1981 τεύχος Α) και του άρθρου 72 του Π.Δ/τος 410/1995, για τη μίσθωση ακινήτων από τους Δήμους και τις Κοινότητες απαιτείται δημοπρασία που διεξάγεται σε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη φάση καθορίζονται οι όροι διακήρυξης και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, ταυτόχρονα δε συγκροτείται η από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ανωτέρω Π.Δ/τος προβλεπόμενη επιτροπή, η οποία μετά από επιτόπια έρευνα κρίνει την καταλληλότητα των ακινήτων που προσφέρονται και αν αυτά πληρούν τους όρους της διακήρυξης. Κατά την δεύτερη φάση διενεργείται η δημοπρασία μόνο μεταξύ αυτών που τα ακίνητα τους κρίθηκαν κατάλληλα.

2.Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα σε ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, με αποστολή προσκλήσεων στους ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα θα κριθούν κατάλληλα από την Επιτροπή ελέγχου.

3.Τα προς μίσθωση ακίνητα θα πρέπει να διαθέτουν ικανοποιητικό φωτισμό και αερισμό κατά το δυνατό φυσικό και να προσφέρει ήχο προστασία και θερμοπροστασία και θα πρέπει να είναι ισόγειο. Δεύτερο πάτωμα επιτρέπεται μόνο για δευτερεύουσες λειτουργίες

Το κτίριο του νηπιαγωγείου θα πρέπει να έχει τους ακόλουθους χώρους:

•Κεντρική είσοδο

•Χώρους εκπαιδευτικού προσωπικού

•Τουλάχιστον δύο (2) αίθουσες δραστηριοτήτων, η κάθε αίθουσα να είναι περίπου 65 τ.μ.

•Ειδικές κατασκευαστικές απαιτήσεις, ύψος αιθουσών 2,90-3,15 μέτρα

•Να έχει κεντρική θέρμανση

•Βοηθητικές λειτουργίες: χώρους υγιεινής, κουζίνα αποθήκες κλπ.

•Υπαίθριο χώρο όπως αναφέρονται αναλυτικά στην Τεχνική έκθεση της Δ/νσης Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φαιστού.


4.Η μίσθωση θα είναι διάρκειας μέχρι δώδεκα (12) έτη (Ν. 3130/2003 άρθρα 4 & 21), με σταθερό μίσθωμα για τα πρώτα τρία (3) χρόνια και με ετήσια τιμαριθμική αναπροσαρμογή για τα υπόλοιπα και θα αρχίσει από την υπογραφή του συμφωνητικού.

5.Ο Δήμος θα μπορεί να εγκαταλείψει το μίσθιο πριν λήξει η μίσθωση εφόσον θα μπορεί να καλύψει σε δικό του ακίνητο την ανάγκη που εκπληρώνει το μίσθιο, ή σε περίπτωση που δεν του είναι πλέον απαραίτητο για την παραπάνω χρήση.

6.Η πληρωμή των ενοικίων θα γίνεται ανά τρίμηνο από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου με έκδοση, στο όνομα του ιδιοκτήτη του ακινήτου, του σχετικού χρηματικού εντάλματος.

7.Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία του οποίου το ακίνητο θα κριθεί κατάλληλο από την αρμόδια επιτροπή πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού 10% επί του ετήσιου μισθώματος, σύμφωνα με την προσφορά που θα καταθέσει. Πρέπει ακόμα να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή που θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας.

8.Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για το μειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη.

9.Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.

10.Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα -10- ημέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν ότι ελέγχθηκε η νομιμότητα για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας να προσέλθει για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης διαφορετικά η εγγύηση που κατέβαλε καταπίπτει υπέρ του Δήμου.


ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ενδιαφερόμενοι, που είναι ιδιοκτήτες ακινήτων κατάλληλων για τον ανωτέρω σκοπό να υποβάλλουν στο Δήμο μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από σήμερα δηλαδή μέχρι την 07-08-2018 έγγραφες προσφορές ενδιαφέροντος στο πρωτόκολλο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και θα απευθύνονται στην επιτροπή καταλληλότητας (απόφαση Δημάρχου 353/2017) του Δήμου Φαιστού.


 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  

 

 ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)