Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019

  • ώρα πρόβλεψης:20:00
  • λίγες τοπικές νεφώσεις, 12 ºC
  • άνεμος: 3 μποφώρ
  • πηγή: www.meteo.gr

Διαβουλεύσεις

Εκδηλώσεις

Απρίλιος  2019
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
<< >>

22/06/2018: Τροποποίηση και συμπλήρωση της 118 προηγούμενης Απόφασης Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μοίρες, 21/06/2018

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 7204

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Αριθ. Απόφασης 674

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ


 

Ο Δήμαρχος ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ έχοντας υπόψη:

 

1. Τα άρθρα 58 και 59 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ87τ.Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»

 

2. Τις Διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114 τ.Α'/08.06.2006) «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 88 αυτού

 

3. Τις Διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 τ.Α'/08.06.2006) όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.114 τ.Α'/08.06.2006) «Πρόσθετες αρμοδιότητες Δήμων», έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν

 

4. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμο Φαιστού (ΦΕΚ 3465τ.Β'/28-12-2012) , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 24.466 κατοίκους

 

5. Τηv με Αρ. 52 /2014 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών του Δήμου Φαιστού που διενεργήθηκαν την 18.05.2014

 

6. Tov Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φαιστού (Αρ. Αποφ. 8573/08.082011- Φ.Ε.Κ. 194τ. Β'/31.08.2011) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

 

7. Την με Αρ.118/αρ. πρωτ.3528/09-03-2017 Απόφαση Δημάρχου Φαιστού «Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Φαιστού και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων τους για την περίοδο από 06-03-2017 έως 31-08-2019».

 

8. Τηv με Αρ.673/αρ.πρωτ:7203/21-6-2018 Απόφαση Δημάρχου Φαιστού «Ανάθεση της εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε δημοτικό σύμβουλο- εντεταλμένο σύμβουλο».

 

9. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 92 του Ν.3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3ε του άρθρου 3 του Ν.4051/2012, τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 256/31.12.2012 τεύχος Α')και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ . 1 του άρθρου 33 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/31.07.2017, τεύχος t,;,), σχετικά με την αντιμισθία που δικαιούνται οι αντιδήμαρχοι.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

1. Την τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. 118/2017 αρ. πρωτ. 3528/9-3-2017 προηγούμενη Απόφαση Δημάρχου Φαιστού μόνο ως προς τα καθήκοντα της Αντιδημάρχου κ. Γκιαουράκη - Ματθαιάκη Παρασκευής και της μεταβιβάζουμε επιπλέον οι παρακάτω συγκεκριμένες αρμοδιότητες:

 

• Τον εξηλεκτρισμό και επέκταση - μετακίνηση των Ηλεκτρικών δικτύων

• Την παρακολούθηση και συντήρηση Δικτύων Ηλεκτροφωτισμού και την εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού φωτισμού (αντικαταστάσεις λαμπτήρων και λοιπών εξαρτημάτων)

• Την διαχείριση αιτημάτων των δημοτών που αφορούν Ηλεκτρικά δίκτυα και Δημοτικό φωτισμό

• Συνεργάζεται με την Δ/νση Πολεοδομίας και τεχνικών υπηρεσιών και επικουρείται στο έργο της από τους αρμόδιους υπαλλήλους (μηχανικούς και ηλεκτρολόγους)

 

2. Εξουσιοδοτείται με την παρούσα απόφαση η ανωτέρω για την υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις αρμοδιότητές της.

 

3. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και τον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' άρ. 118/2017 αρ. πρωτ.: 3528/9-3-2017 προηγούμενη Απόφαση Δημάρχου Φαιστού.

 

Ο Δήμαρχος Φαιστού

 


Αρμουτάκης Γεώργιος

 

Κατεβάστε το σχερικό αρχείο εδώ:

ΑΠΟΦΑΣΗ (PDF 900KB)

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)