Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2019

  • ώρα πρόβλεψης:20:00
  • λίγες τοπικές νεφώσεις, 12 ºC
  • άνεμος: 3 μποφώρ
  • πηγή: www.meteo.gr

Διαβουλεύσεις

Εκδηλώσεις

Μάρτιος  2019
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
<< >>

18/05/2018: Προκήρυξη για την ανάθεση της μελέτης "ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΜΟΙΡΩΝ"

 

Ο Δήμος Φαιστού, Νομού Ηρακλείου προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΜΟΙΡΩΝ, με προεκτιμώμενη αμοιβή 1.454.293,34 (χωρίς Φ.Π.Α.), (CPV: 71351810-4, 71410000-5), η οποία χρηματοδοτείται από έσοδα του Δήμου.

 

Η μελέτη περιλαμβάνει τις  προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών: 16_Τοπογραφικές Μελέτες, 02_Πολεοδομικές Μελέτες.


Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά υπογράφεται ψηφιακά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς,  προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπος/ συντονιστής αυτής.

 

Ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών: Πέμπτη 28-06-2018  και ώρα 10:00 π.μ.


Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των ζητούμενων κατηγοριών και που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Κάθε οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των περιπτώσεων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016.  Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών

 

Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν:


Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα οκτώ (38) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

 

Για την συμμετοχή στο Διαγωνισμό απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 29.086 €, με διάρκεια ισχύος δεκατέσσερις (14) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Ο χρόνος ισχύος προσφορών είναι δεκατρείς (13) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.

 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής », σύμφωνα με την τον Ν. 4412/2016, που θα προκύψει από τη στάθμιση της βαθμολογίας των Τεχνικών και των Οικονομικών προσφορών των Διαγωνιζομένων που δεν αποκλείστηκαν, βάσει των άρθρων 18, 19, 20, 21 και 22 της προκήρυξης.

 

Ο Δήμαρχος Φαιστού


Γεώργιος Αρμουτάκης

 

Σχετικά έγγραφα:

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (546 ΚΒ)

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (198 ΚΒ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΕ (1,7 ΜΒ)

ΣΥΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (1 ΜΒ)

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ (195 ΚΒ)

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΕ ΠΜ ΜΟΙΡΩΝ (584 ΚΒ)


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)