Τρίτη, 26 Μαρτίου 2019

  • ώρα πρόβλεψης:20:00
  • λίγες τοπικές νεφώσεις, 12 ºC
  • άνεμος: 3 μποφώρ
  • πηγή: www.meteo.gr

Διαβουλεύσεις

Εκδηλώσεις

Μάρτιος  2019
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
<< >>

13/03/2018: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος "Προμήθεια τόνερς και μελανιών για τους εκτυπωτές, φωτοτυπικά και φαξ του Δήμου"

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ/ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

Ο Δήμος Φαιστού προβαίνει στην συλλογή προσφορών, για την προμήθεια διαφόρων ειδών μηχανογράφησης τόνερς και μελανιών για τους εκτυπωτές, φωτοτυπικά και φαξ του Δήμου Φαιστού, προϋπολογισμού 14.992,84 €, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ετήσιες λειτουργικές ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Φαιστού, και προσκαλεί τους Οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στην εμπορία σχετικών αγαθών, να υποβάλλουν την κλειστή προσφορά τους.

 

2.Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής /Στοιχεία Επικοινωνίας

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
Ταχυδρομική διεύθυνση Πάροδος Λ. 25ης Μαρτίου 1
Πόλη ΜΟΙΡΕΣ
Ταχυδρομικός Κωδικός 70400
Χώρα ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός ΝUTS
Τηλέφωνο 28923-40236
Φαξ 28923-40213
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο promithies@0466.syzefxis.gov.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες Μ. Πηρουνάκη
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.dimosfestou.gr

3. Κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας:


Το κριτήριο για την ανάθεση της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά είδος, αφού ελεγχθεί και είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας, όπως αναφέρονται στην με αριθμό 07/2018 Μελέτη της Διεύθυνσης Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φαιστού.

4. Είδος διαδικασίας διενέργειας της προμήθειας/Θεσμικό πλαίσιο διενέργειας της προμήθειας:


Η προμήθεια θα διενεργηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 και της περίπτωσης 31 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με:

 

 

1. Οι διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2. Οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ), όπως προστέθηκε με την αρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του
άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α΄). 
3. Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ), όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/23.02.2007 τεύχος Α΄)
και ιδίως την παρ. 6 της με αριθμό Εγκυκλίου 25 του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης.
4. Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ιδίως της περίπτωσης 31 του άρθρου 2, του άρθρου 118 και των άρθρων 16,120,38,200 έως 215, 221.
5. Η κατευθυντήρια οδηγία 20 (Απόφαση 42/30-05-2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) με ΑΔΑ:ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5 με θέμα «Λόγοι αποκλεισμού από τη συμμετοχή στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων».
6. Οι διατάξεις του άρθρου 104 «Χρόνος συνδρομής όρων συμμετοχής Οψιγενείς μεταβολές» του Ν. 4412/2016.
7. Οι διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 περ. 86 του Ν. 4441/2016 (227 Α’), στις οποίες αναφέρεται ότι για την απευθείας ανάθεση του άρθρου 118
του Ν. 4412/2016, δεν απαιτείται η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το Τ.Ε.Υ.Δ. με την με αριθμό 158/2016 (Β’ 3698) Απόφαση της Αρχής (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).
8. Η κατευθυντήρια οδηγία 23 (Απόφαση 3/24-01-2018 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) με ΑΔΑ:Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε με θέμα «Ειδικά θέματα συμπλήρωσης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ).
9. Οι διατάξεις της με αριθμό Υ.Α. 57654/23-05-2017 (ΦΕΚ 1781 Β΄). 
10. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 1274/02-02-2018 (ΑΔΑΜ:18REQ002788158) Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φαιστού για την δέσμευση ανάληψης υποχρέωσης πίστωσης ύψους των 15.000,00 € σε βάρος του Κ.Α.
10.6613.0003 με τίτλο «Προμήθεια διαφόρων ειδών μηχανογράφησης (μελανιών, τόνερ κ.λ.π.) νέων ή ανακατασκευασμένων» κατά εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 160 «Διάρκεια της ισχύος του προϋπολογισμού» του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α') Δημοτικός &
Κοινοτικός Κώδικας .
11. Την με αριθμό 42/2018 (ΑΔΑ:6Ω57ΩΗ1-13Ε) (ΑΔΑΜ:18REQ002788269) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαιστού για την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση πίστωσης ποσού των 15.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6613.0003 με τίτλο «Προμήθεια διαφόρων ειδών
μηχανογράφησης (μελανιών, τόνερ κ.λ.π.) νέων ή ανακατασκευασμένων» κατά εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 160 «Διάρκεια της ισχύος του προϋπολογισμού» του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α') Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας .
12. Την με αριθμό 71/02-02-2018 (ΑΔΑ:ΨΕΖΚΩΗ1-7ΜΕ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης εκδοθείσα από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φαιστού για την έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους των 15.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6613.0003 με τίτλο «Προμήθεια διαφόρων ειδών μηχανογράφησης (μελανιών, τόνερ κ.λ.π.) νέων ή ανακατασκευασμένων» κατά εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 160 «Διάρκεια της ισχύος
του προϋπολογισμού» του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α’ ) ΔΚΚ.
13. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές της με αριθμό 07/2018 Μελέτης της Διεύθυνσης Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φαιστού, την Συγγραφή Υποχρεώσεων και τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό.

1. Οι διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

2. Οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ), όπως προστέθηκε με την αρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 τουάρθρου 377 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α΄). 

3. Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ.

4 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ), όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/23.02.2007 τεύχος Α΄)και ιδίως την παρ.6 της με αριθμό Εγκυκλίου 25 του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης.

4. Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ιδίως της περίπτωσης 31 του άρθρου 2, του άρθρου 118 και των άρθρων 16,120,38,200 έως 215, 221.

5. Η κατευθυντήρια οδηγία 20 (Απόφαση 42/30-05-2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) με ΑΔΑ:ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5 με θέμα «Λόγοι αποκλεισμού από τη συμμετοχή στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων».

6. Οι διατάξεις του άρθρου 104 «Χρόνος συνδρομής όρων συμμετοχής Οψιγενείς μεταβολές» του Ν. 4412/2016.

7. Οι διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 περ. 86 του Ν. 4441/2016 (227 Α’), στις οποίες αναφέρεται ότι για την απευθείας ανάθεση του άρθρου 118του Ν. 4412/2016, δεν απαιτείται η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το Τ.Ε.Υ.Δ. με την με αριθμό 158/2016 (Β’ 3698) Απόφαση της Αρχής (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).

8. Η κατευθυντήρια οδηγία 23 (Απόφαση 3/24-01-2018 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) με ΑΔΑ:Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε με θέμα «Ειδικά θέματα συμπλήρωσης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ).

9. Οι διατάξεις της με αριθμό Υ.Α. 57654/23-05-2017 (ΦΕΚ 1781 Β΄). 

10. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 1274/02-02-2018 (ΑΔΑΜ:18REQ002788158) Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φαιστού για την δέσμευση ανάληψης υποχρέωσης πίστωσης ύψους των 15.000,00 € σε βάρος του Κ.Α.10.6613.0003 με τίτλο «Προμήθεια διαφόρων ειδών μηχανογράφησης (μελανιών, τόνερ κ.λ.π.) νέων ή ανακατασκευασμένων» κατά εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 160 «Διάρκεια της ισχύος του προϋπολογισμού» του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α') Δημοτικός &Κοινοτικός Κώδικας .

11. Την με αριθμό 42/2018 (ΑΔΑ:6Ω57ΩΗ1-13Ε) (ΑΔΑΜ:18REQ002788269) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαιστού για την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση πίστωσης ποσού των 15.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6613.0003 με τίτλο «Προμήθεια διαφόρων ειδώνμηχανογράφησης (μελανιών, τόνερ κ.λ.π.) νέων ή ανακατασκευασμένων» κατά εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 160 «Διάρκεια της ισχύος του προϋπολογισμού» του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α') Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας .

12. Την με αριθμό 71/02-02-2018 (ΑΔΑ:ΨΕΖΚΩΗ1-7ΜΕ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης εκδοθείσα από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φαιστού για την έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους των 15.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6613.0003 με τίτλο «Προμήθεια διαφόρων ειδών μηχανογράφησης (μελανιών, τόνερ κ.λ.π.) νέων ή ανακατασκευασμένων» κατά εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 160 «Διάρκεια της ισχύοςτου προϋπολογισμού» του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α’ ) ΔΚΚ.

13. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές της με αριθμό 07/2018 Μελέτης της Διεύθυνσης Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φαιστού, την Συγγραφή Υποχρεώσεων και τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό.

5. Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών:


Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 22/03/2018 και ώρα 15:00 μ.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), είτε ιδιόχειρος είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου Φαιστού στη διεύθυνση Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Τ.Κ. 70400 Μοίρες , όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

6. Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης:


Στην ιστοσελίδα του Δήμου Φαιστού στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.dimοsfestou.gr στην διαδρομή:
Νέα - Ανακοινώσεις
θα αναρτηθεί μαζί με την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφοράς και η με αριθμό 07/2018 Μελέτη της Διεύθυνσης Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φαιστού με τίτλο «προμήθεια διαφόρων ειδών μηχανογράφησης τόνερς και μελανιών για τους εκτυπωτές, φωτοτυπικά και φαξ του Δήμου Φαιστού» καθώς και το έντυπο οικονομικής προσφοράς.  

 

6. Γενικοί όροι υποβολής προσφορών:
Εναλλακτικές προσφορές δεν
επιτρέπονται και απορρίπτονται σε περίπτωση που υποβάλλονται τέτοιες. Απορρίπτονται προσφορές που περιέχουν ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν.4412/2016.
Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς για το σύνολο ή μέρος των ζητούμενων ειδών της προμήθειας.


7. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης της προμήθειας, σύμφωνα με την περίπτωση α)
& β) του άρθρου 72 του Ν 4412/2016.


Απαιτείται από τον ανάδοχο για κάθε παραδιδόμενη ποσότητα (αρχική ή επαναληπτική) η «Εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, περιόδου εγγυήσεως τουλάχιστον 12 μηνών από την ημερομηνία παραλαβής που θα αναγράφεται στο τιμολόγιο ή το δελτίο αποστολής.


8. Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης προμήθειας - Παροχή Διευκρινίσεων:

 
Πληροφορίες δίνονται από το ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φαιστού , τηλέφωνο 28923 40236, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

 

Αρχεία:

Πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - (pdf 58KB)

Μελέτη Προμήθειας - pdf 166KB

Έντυπο - word 28ΚΒ


 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)