Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2019

  • ώρα πρόβλεψης:20:00
  • λίγες τοπικές νεφώσεις, 12 ºC
  • άνεμος: 3 μποφώρ
  • πηγή: www.meteo.gr

Διαβουλεύσεις

Εκδηλώσεις

Μάρτιος  2019
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
<< >>

Παροχές Κοινωνικών Υπηρεσιών

Στοιχεία Επικοινωνίας και Εγκαταστάσεις:

Το Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής στεγάζεται στο ισόγειο του

Δημαρχιακού Μεγάρου - Μοίρες

 

Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: 

Μιχάλης Πρίντεζης – Κοινωνικός Λειτουργός

Tηλέφωνο:  

28923 – 40 217

FAX:           

28923 -  40 213

email:              

m.printezis@0466.syzefxis.gov.gr

 

 

 

Υπηρεσίες  Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής :

ι.  Έκδοση βιβλιαρίου ασφάλειας, ανασφάλιστων ατόμων 

ιι. Επιδόματα κοινωνικής προνοίας

Α.   ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ
Β.   ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ  ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ
Γ.   ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
Δ.   ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΙΑ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Ε.   ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑ-ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Η   

       ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΠΔΔ Η ΟΤΑ
Ζ.   ΕΠΙΔΟΜΑ ΧΑΝΣΕΝΙΚΩΝ
Η.   ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΑΡΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ

Θ.   ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΥΦΛΩΝ 
 Ι.    ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΑΡΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Κ.   ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Λ.   ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Μ.   ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ - ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ -  

       ΑΙΜΟΡΟΦΙΛΙΑΣ - AIDS
Ν.   ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑ-ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ
Ξ.   ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
Ο.   ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑΣ

 

 

 

ι. ΈΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

                      ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ 

 

Γενικά δικαιολογητικά: 
1. Αίτηση 
2. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
3. Δύο (2) φωτογραφίες του μέλους για το οποίο θα εκδοθεί βιβλιάριο 
4.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα:
   Βεβαιώνεται ότι όλα τα στοιχεία που προσκομίζονται είναι αληθή. Ότι ο αιτών είναι ανασφάλιστος και ότι σε περίπτωση που αλλάξει η ασφαλιστική του κατάσταση θα δηλωθεί αμέσως και θα παραδοθεί το βιβλιάριο στην υπηρεσία έκδοσής του.       
  Θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχουν εισοδήματα από συντάξεις ή άλλες πηγές του εξωτερικού.  
  Θα δηλώνεται ο δήμος στον οποίο είναι εγγεγραμμένος έτσι ώστε η υπηρεσία να προβεί στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.     
5. Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ (και σε περίπτωση που δεν υπάρχει στο όνομά του, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο όπου ανήκει ο αιτών)
6. Βεβαιώσεις από ΟΓΑ-ΙΚΑ-ΤΕΒΕ, ότι δεν είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα και δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (αναζητούνται και υπηρεσιακά).
7. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
8. Αντίγραφο του εντύπου Ε9 θεωρημένο από την Εφορία καθώς και τα συμπληρωματικά αυτού. 
9. Βεβαίωση (ι) της αρμόδιας υπηρεσίας Πρόνοιας της Ν.Α του τόπου μόνιμης κατοικίας για τυχόν επιδότηση και το ύψος αυτής για τον ίδιο και τα μέλη της οικογενείας του και (ιι) του Ο.Γ.Α προκειμένου για δικαιούχο που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.2459/97 (επίδομα τρίτου παιδιού, πολυτεχνικό επίδομα ή σύνταξη).

 

 

 

ιι. ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 

                              Α.  ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ

   Γενικά δικαιολογητικά: 

1. Γνωμάτευση Ιατρού Νεφρολόγου Κρατικού Νοσοκομείου ή Νοσοκομείου ΙΚΑ που θα   βεβαιώνεται ότι το πρόσωπο που εξετάσθηκε πάσχει από Νεφρική Ανεπάρκεια και ότι βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο. Η βεβαίωση αυτή θα υπογράφεται από το Νεφρολόγο Ιατρό και θα θεωρείται από το Διοικητικό Δ/ντη του Ιδρύματος. 
2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας. 
3. Βεβαίωση κλινικής όπου κάνει αιμοκάθαρση ο ασθενής 
4. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ότι: 
      α) Ο ασθενής δε λαμβάνει επίδομα από Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας άλλου Δήμου.
      β) Ποιος είναι ο ασφαλιστικός του φορέας
      γ) Αν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένος 
      δ) Ποια είναι η μόνιμη κατοικία του 
      ε) Ποιον ορίζει αντιπρόσωπο του 
      5. Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού, στο όνομα του δικαιούχου.

 

 

       Β. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ

 

     Γενικά δικαιολογητικά: 
             1. Βεβαίωση Κρατικού Νοσο/μείου υπογεγραμμένη από το Νεφρολόγο Ιατρό και θεωρημένη από

      το Διοικητικό Δ/ντη   του Νοσοκομείου, στην οποία θα φαίνεται ότι:
     α) Ο ασθενής είναι μεταμοσχευμένος
     β) Ποια είναι η ημερομηνία μεταμόσχευσης
     γ) Που παρακολουθείται για την πάθηση του. 
  2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας. 
  3. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ότι:
       α) Ο ασθενής δε λαμβάνει επίδομα από Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας άλλου Δήμου.
       β) Ποιος είναι ο ασφαλιστικός του φορέας 
       γ) Αν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένος

       δ) Ποια είναι η μόνιμη κατοικία του
       ε) Ποιον ορίζει αντιπρόσωπο του. 
  4. Φωτοτυπία βιβλιαρίου  τραπεζικού λογαριασμού,  στο όνομα του δικαιούχου.

 

 

                                       Γ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ


 Γενικά δικαιολογητικά: 
    1.  Δύο φωτογραφίες 
    2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
    3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του επιδοτούμενου και του υπευθύνου εισπράξεως  

      του επιδόματος σε περίπτωση που ορίζεται άλλο πρόσωπο 
     4. Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας ή υπ. Δήλωση επικυρωμένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.   

υποχρεωτικά για όλους τους ενήλικες επιδοτούμενους, στην οποία θα αναφέρεται και ο Αριθμός  Φορολογικού Μητρώου σας, ο οποίος θα πρέπει να εκδοθεί σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί ακόμη. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι ανήλικος, να προσκομισθεί αντίγραφο Φορολογικής δήλωσης της πατρικής οικογένειας. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι  ενήλικος αλλά δηλώνεται ως προστατευόμενο μέλος στην Φορολογική δήλωση της πατρικής οικογένειας να προσκομισθεί αντίγραφο φορολογικής δήλωσης της πατρικής οικογένειας και επίσημο έγγραφο από το οποίο να το οποίο να προκύπτει ο αριθμός φορολογικού μητρώου του δικαιούχου 

5. Φωτοτυπία του θεωρημένου βιβλιαρίου ασθενείας 
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (το κείμενο θα σας δοθεί από την υπηρεσία) 
7. Σε περίπτωση που η φορολογική σας δήλωση δεν υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της νέας    

    διεύθυνσης κατοικίας  σας, θα πρέπει να προσκομίσετε βεβαίωση της Δ.Ο.Ύ. περί διόρθωσης  

     στοιχείων ως προς την διεύθυνση κατοικίας 
8. α) Για κωφάλαλα άτομα 0-18. ετών ή 65 ετών και άνω απαιτείται γνωμάτευση Ιατρού

     Ωτορινολαρυγγολόγου Κρατικού  Νοσοκομείου 4 στην οποία θα αναφέρεται ότι το εξετασθέν  

     πρόσωπο είναι εκ γενετής κωφό ή βαρήκοο και δεν έχει  αναπτύξει λόγο εξ αιτίας της κωφότητας

     ή της βαρηκοΐας του, θεωρημένη οπωσδήποτε από το Διοικητικό Διευθυντή  του Νοσοκομείου ή

     το Νόμιμο αναπληρωτή του.

     β) Για κωφάλαλα άτομα 19-65 απαιτείται γνωμάτευση της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής

     Ανατ. Αττικής στην οποία θα βεβαιώνεται ότι το πρόσωπο που εξετάσθηκε πάσχει και από άλλη  

     χρόνια σωματική ή πνευματική ή ψυχική  πάθηση ή βλάβη ταυτόχρονη με την κωφαλαλία 

 

 

                                           Δ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΙΑ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

    Γενικά δικαιολογητικά: 
      1. Πιστοποιητικό οικογενειακή κατάστασης με το κύριο όνομα των παιδιών 
      2. Βεβαίωση κατά περίπτωση:
            α) Στράτευσης: Βεβαίωση στρατού, με πιθανή ημερομηνία απόλυσης
            β) Ορφάνια: Ληξιαρχική πράξη θανάτου
            γ) Φυλάκιση: Βεβαίωση φυλάκισης με πιθανή ημερομηνία αποφυλάκισης
            δ) Ασθένεια: Γνωμάτευση ΚΕΠΑ (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας)  και σε περίπτωση  νοσηλείας,                           βεβαίωση νοσηλείας

            ε) Διάζευξη - Εγκατάλειψη - Εκτός Γάμου: απόφαση διαζυγίου-απόφαση ανάθεσης επιμέλειας παιδιών                (επικυρωμένα) 

      3. Πιστοποιητικό Οικονομικής Κατάστασης

                α) Εκκαθαριστικό Εφορίας ή Υπεύθυνη Δήλωση περί μη υποβολής φορολογικής δήλωσης,  

                    θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ και το Α.Φ.Μ
                 β) Βεβαίωση εργοδότη στην οποία να εμφανίζονται οι καθαρές αποδοχές
                 γ) Απόκομμα σύνταξης πολυτέκνων 
                 δ) Ασθένεια: Γνωμάτευση  ΚΕΠΑ (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας)  και σε περίπτωση 

                    νοσηλείας, βεβαίωση νοσηλείας
                 ε) Διάζευξη - Εγκατάλειψη - Εκτός Γάμου: απόφαση διαζυγίου-απόφαση ανάθεσης

                     επιμέλειας  παιδιών  (επικυρωμένα) 


       4. Συμβόλαιο μίσθωσης κατοικία; 
       5. Λογ/σμό ΔΕΗ ή ΟΤΕ 
       6. Βιβλιάρια ασθενείας όλης της οικογένειας θεωρημένα (φωτοτυπία) 
       7. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας 
       8. Κάρτα ανεργίας θεωρημένη 
       9. Βεβαίωση από το ΠΙΚΠΑ ( Τσοχά 5, Αθήνα-απέναντι από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο) περί

                   επιδότησης ή μη για την  ίδια αιτία. 
               10. Υπεύθυνη Δήλωση (το κείμενο θα δοθεί από την Υπηρεσία)

 

Ε. ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑ-ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Η' ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΠΔΔ Η' ΟΤΑ

    Κριτήρια 
        Δικαιούχοι είναι: Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι, δικαστικοί λειτουργοί, στρατιωτικοί, όργανα Σωμάτων    Ασφαλείας, οι  Υπάλληλοι Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ (εφ' όσον είναι ασφαλισμένοι στο Δημόσιο), εν ενεργεία και συνταξιούχοι καθώς και τα μέλη  των οικογενειών τους που είναι παρα-τετραπληγικοί ή ακρωτηριασμένοι που έχουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και   δε λαμβάνουν για την πάθησή τους από το Δημόσιο Ταμείο ή από οποιαδήποτε πηγή της ημεδαπής ή της αλλοδαπής  οικονομική ενίσχυση μεγαλύτερη ή ίση του προβλεπόμενου επιδόματος παραπληγίας. 


   Γενικά δικαιολογητικά: 
      1. Αίτηση (η οποία χορηγείται από την Υπηρεσία) του ενδιαφερομένου η του νομίμου εκπροσώπου του 

          (προσώπου α!  βαθμού συγγενείας) 
      2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
      3. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης 
      4. Γνωμάτευσης των ΚΕΠΑ ή της Α.Σ.Υ.Ε. Α.Α.Υ.Ε,, Α.Ν.Υ.Ε ανάλογα με την περίπτωση 
      5. Φωτοτυπία των σελίδων 2 και 3 του βιβλιαρίου ασθενείας 
      6. Βεβαίωση αποδοχών οι εν ενεργεία υπάλληλοι η απόκομμα σύνταξης οι συνταξιούχοι
      7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνονται τα κάτωθι:
             α)  Δεν λαμβάνει για την παρα-τετραπληγία άλλη οικονομική ενίσχυση ή σύνταξη ή άλλου είδους   

                  παροχή από οποιαδήποτε άλλη πηγή ίση ή μεγαλύτερη του χορηγουμένου επιδόματος 
              β) Δεν νοσηλεύεται σε ίδρυμα ασυλιακής μορφής
              γ) Υπεύθυνος εισπράξεως του επιδόματος ορίζεται.......................................
              δ) ο παραπληγικός βρίσκεται στη ζωή, στην περίπτωση που η αίτηση και η Υ. Δ. υποβάλλεται από   

                  το νόμιμο εκπρόσωπο του
             ε) θα υποβάλλεται στην αρχή κάθε χρόνου βεβαίωση της Αστυνομικής Αρχής ή Δημοτικής ή  

                  Κοινοτικής ή  οποιαδήποτε Δημόσιας Αρχής ότι ο παραπληγικός βρίσκεται στη ζωή, στην

                  περίπτωση που το επίδομα δεν το  εισπράττει ο ίδιος
             στ) Στην περίπτωση λήψεως οιασδήποτε παροχής για την παρατετραπληγία ή εισαγωγής του σε

                   ίδρυμα  ασυλιακής μορφής ή μετοικήσεως ή τέλος θανάτου θα ειδοποιηθεί αμέσως

                   η υπηρεσία  μας. 
      8. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του επιδοτούμενου και σε περίπτωση που ορίζεται άλλο 

         πρόσωπο υπεύθυνος  είσπραξης του επιδόματος συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο και αστυνομική  

         ταυτότητα 
      9. Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας εάν είναι ανήλικος φορολογική δήλωση της οικογένειας

 

                                                    Ζ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΧΑΝΣΕΝΙΚΩΝ


    Κριτήρια 
         Προϋποθέσεις Δικαιούχων του επιδόματος Χανσενικών :

1)      Oι Χανσενικοί ασθενείς που περιθάλπονται ως εσωτερικοί στο θεραπευτήριο χρονιών  

 παθήσεων Αττικής (Θ.Χ.Π.Α)

2)      Οι χανσενικοί ασθενείς που νοσηλεύονται κατ, οίκον και απέχουν λόγω της νόσου από την  εργασίας τους

3)      Οι αποθεραπευθέντες από τη νόσο του Χάνσεν, που εξήλθαν η πού εξέρχονται με εξιτήριο  από το Θ.Χ.Π.Α. ή από το  πρώην Δημόσιο Νοσοκομείο Λοιμωδών Νόσων Αθηνών  (ΔΝΛΝΑ) ή το πρώην Κέντρο Κοινωνικής Αποκατάστασης  Χανσενικών (Κ.Κ.Α.Χ.) ανεξάρτητα από το χρόνο παραμονής τους σ' αυτά, ή παραμένουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον.

4)      Τα εξαρτημένα μέλη της οικογενείας του χανσενικού ασθενή (σύζυγος, γονείς, άγαμες αδελφές,

      ανήλικα αδέλφια ή   εκείνα που δεν μπορούν να εργασθούν εξ αιτίας αναπηρίας ή  νόσου και   

       συντηρούνται οικονομικά από αυτόν) και για  όσο διάστημα αυτός νοσηλεύεται  στο Θ.Χ.Π.Α.

5)          Τα ανήλικα παιδιά του χανσενικού ασθενή. 

 

 

 

Γενικά δικαιολογητικά: 
   Δικαιολογητικά για τις Κατηγορίες (1), (2) και (3)
        1. Αίτηση Δικαιούχου
        2. Βιβλιάριο ασθενείας
        3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
        4.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητος
        5. Μία φωτογραφία
        6. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου
        7. Βεβαίωση νοσηλείας ή εξιτήριο η επικυρωμένο αντίγραφο αυτών από το Θ.Χ.Π.Α
        8. Σε περίπτωση ανικανότητας προς εργασία λόγω της ασθενείας ή λόγω της

        ασθενείας η  λόγω αναπηρίας, ιατρική  γνωμάτευση του Θεραπευτηρίου χρονιών  

        παθήσεων Αθηνών ή του Νοσοκομείου λοιμωδών νόσων Αθηνών στην οποία να

        αναγράφεται ότι λόγω της ασθενείας ή λόγω αναπηρίας δεν μπορεί να εργαστεί.
         9. Απόκομμα σύνταξης
       10. Απόκομμα λογαριασμού Δ.Ε.Η. Ο Τ.Ε.
       11. Υπεύθυνη Δήλωση (το κείμενο θα δοθεί από την Υπηρεσία)


   Δικαιολογητικά για τις Κατηγορίες (4) και (5):
        1. Αίτηση του Δικαιούχου ή του νόμιμου αντιπροσώπου του 
        2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας. Για τα ανήλικα τέκνα θα     

        προσκομίζεται πιστοποιητικό γεννήσεως
        3. Βεβαίωση νοσηλείας (για τα εξαρτημένα μέλη) ή εξιτήριο (για τα ανήλικα τέκνα)

        κατά πείπτωση ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα αυτών, του χανσενικού από το

        Θ.Χ.Π.Α. ή Δ.Ν.Λ.Α. ή Κ.Κ.Α.Χ.
       4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει ο βαθμός

        συγγένειας με τον χανσενικό
       5. Για την 4η κατηγορία: εκκαθαριστικό της εφορίας και ασφαλιστικό βιβλιάριο, από  

       τα οποία να προκύπτει η εξάρτηση από τον χανσενικό ασθενή ( οτι δεν εργάζονται ή   

       δεν  έχουν ατομικό εισόδημα)
       6. Σε περίπτωση αναπήρου αδερφού, ανίκανου για εργασία, γνωμάτευση Α' βάθμιας  

       Υγ. Επιτροπής του τόπου κατοικίας του όπου θα εμφαίνεται ποσοστό αναπηρίας 67%  

                        και άνω και η ανικανότητά του προς εργασία.

                        7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι υποχρεούνται οι ίδιοι ή η νόμιμοι 

                         αντιπρόσωποίτους, να ενημερώσουν αμέσως  την υπηρεσία για οποιαδήποτε  

                          μεταβολή επέλθη.

 

 

 

 

                                    Η . ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΑΡΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ

    Κριτήρια :
          Δικαιούχοι είναι: όσοι έχουν Δείκτη Νοημοσύνης =30 ή <30 και είναι έμμεσα ασφαλισμένοι -  

      ανασφάλιστοι ή παιδιά που οι γονείς τους παίρνουν κάποια προσαύξηση του μισθού ή της σύνταξης       

      για την αναπηρία των παιδιών τους.


     Γενικά δικαιολογητικά: 
      1. Αίτηση (έντυπη) 
      2. Γνωμάτευση των ΚΕΠΑ, στην οποία πρέπει να αναγράφεται ο δείκτης νοημοσύνης
      3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο ή την Κοινότητα
      4. ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ: Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, που να βεβαιώνει 

         ότι του χορηγήθηκε  σύνταξη ή άλλη χρηματική παροχή για την αναπηρία του (να αναγράφεται το

         ακριβές ποσό της σύνταξης 
     5. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ: Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, που να

        βεβαιώνει ότι είναι ασφαλισμένος μόνο για περίθαλψη και δεν καταβάλλεται στον ίδιο ή στους  

        προστάτες του οποιαδήποτε χρηματική   παροχή για την αναπηρία του (σε περίπτωση καταβολή

        προσαύξησης στο μισθό ή στη σύνταξη του προστάτη, το ακριβές ποσό της προσαύξησης)
    6. ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ: Βεβαίωση από το ΙΚΑ-ΤΕΒΕ-ΟΓΑ ότι δεν έχει τις ασφαλιστικές και   

         χρονικές προϋποθέσεις για να του χορηγηθεί σύνταξη και ότι δεν δικαιούται ο ίδιος ο προστάτης του 

         ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
     8. Μία φωτογραφία 
     9. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του επιδοτούμενου και του υπευθύνου είσπραξης του

        εισοδήματος, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του ενός γονέα, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής,     

        ότι αποδέχεται να εισπράττει το επίδομα  ο έτερος γονέας.
    10. Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας ή σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση,

           υπεύθυνη δήλωση   περί μη υποβολής φορολογικής δήλωση θεωρημένη από την οικεί ΔΟΥ. (όταν ο

           δικαιούχος δηλώνεται λόγω της   αναπηρίας του ή επειδή είναι ανήλικος ως προστατευόμενο μέλος

           στην φορολογική δήλωση της πατρικής οικογένειας, να προσκομισθεί αντίγραφο φορολογικής

           δήλωσης της πατρικής οικογένειας)
    11. Φωτοτυπία του βιβλιαρίου ασθενείας (Θεωρημένο)
    12. Βεβαίωση ειδικού σχολείου, ότι ο επιδοτούμενος είναι εξωτερικός μαθητής
    13. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (το κείμενο θα δοθεί από την Υπηρεσία) 

 

 

 

                                                                    Θ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΥΦΛΩΝ


      Κριτήρια    

      ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΤΥΦΛΩΝ:
        1. Εργαζόμενοι - Συνταξιούχοι 
        2. Άνεργοι Ανασφάλιστοι ή Έμμεσα Ασφαλισμένοι 
        3. Εργαζόμενοι Φοιτητές - Μη εργαζόμενοι Φοιτητές 
        4. Παιδιά που Φοιτούν ή όχι σε ΚΕΑΤ - ΗΛΙΟΣ 
        5. Πτυχιούχοι Εργαζόμενοι 
        6. Ασκούμενοι Δικηγόροι 
        7. Δικηγόροι που ασκούν Δικηγορία 
        8. Επιστήμονες που ασκούν Επιστήμη 


       Γενικά δικαιολογητικά: 
         1. Αίτηση
         2. Μια (1) πρόσφατη Φωτογραφία
         3. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
         4. Φωτοτυπία βιβλιαρίου ασθενείας ( 1° φύλλο με φωτογραφία και τελευταία θεώρηση)
         5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του τυφλού και του υπευθύνου είσπραξης. Για να ορισθεί  

           τρίτο πρόσωπο ως υπεύθυνος εισπράξεως του επιδόματος θα πρέπει να προσκομισθεί και     

           συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Για τους ανήλικους επιδοτούμενους θα προσκομίζεται υπεύθυνη

           δήλωση του ενός γονέα, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι αποδέχεται να εισπράττει το

           επίδομα ο έτερος γονέας.
         6. Εκκαθαριστικό εφορίας και το Ατομικό Α.Φ.Μ ή Υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη από την   

              αρμόδια  ΔΟΥ υποχρεωτικά για όλους τους ενήλικες. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι

             προστατευόμενο μέλος θα προσκομίζεται αντίγραφο φορολογικής δήλωσης των γονέων.
         7. Για τους ανασφάλιστους: 
              α) Βεβαίωση από το ΙΚΑ και αν υπάρχει αριθμός μητρώου ΙΚΑ 
              β) Βεβαίωση από το τμήμα Συντάξεων των κεντρικών γραφείων του ΙΚΑ του νομού, από τον ΟΓΑ  

              γ) Μητρώο Συνταξιούχων και κλάδος Κύριας Ασφάλισης και από το ΤΕΒΕ (Τοπικό

                 υποκατάστημα) ότι δεν έχει τις ασφαλιστικές και χρονικές προϋποθέσεις για να του χορηγηθεί

                 σύνταξη από τους φορείς αυτούς.
          8. Απόκομμα σύνταξης
          9. Βεβαίωση εγγραφής από σχολείο ή Πανεπιστήμιο
         10. Το ειδικό έντυπο τυφλότητας συμπληρωμένο απαραίτητα από οφθαλμίατρο Διευθυντή Κλινικής ή   

               Επιμελητή Α' Κρατικού Νοσοκομείου ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που η φορολογική σας δήλωση ,  

               δεν υποβάλλεται στην Δ.Ο.Υ της νέας διεύθυνσης θα πρέπει να προσκομίσετε βεβαίωση της

               αρμόδιας Δ.Ο.Υ περί Διόρθωσης στοιχείων ως προς την Δ/νση κατοικίας σας
         11. Υπεύθυνη δήλωση, όπου θα αναγράφεται το παρακάτω κείμενο, διαμορφωμένο ανάλογα:
              ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
     -Η μηνιαία οικονομική ενίσχυση θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τις ατομικές ανάγκες του τυφλού.
     -Δεν λαμβάνει ο τυφλός οικονομική ενίσχυση από άλλη πηγή για την ίδια πάθηση ( σε περίπτωση πού  

       λαμβάνει αναγράφεται το ταμείο)
     -Είμαι συνταξιούχος-εργαζόμενος-άνεργος ανασφάλιστος-άνεργος έμμεσα ασφαλισμένος-παιδί που

       φοιτά στο ΚΕΑΤ-παιδί που δεν φοιτά στο ΚΕΑΤ-πτυχιούχος -εργαζόμενος φοιτητής-μη εργαζόμενος

       φοιτητής-δικηγόρος-πτυχιούχος που ασκεί επάγγελμα σύμφωνα με το πτυχίο του
     -Αναλαμβάνω να ενημερώσω την Υπηρεσία σας σε περίπτωση:
         1) Συνταξιοδοτήσεώς μου έμμεσα ή άμεσα-
         2) Λήψεως οιασδήποτε χρηματικής παροχής για την ίδια πάθηση-
         3) Ανεύρεση εργασίας
         4) Αλλαγή διεύθυνσης
         5) Υπεύθυνος είσπραξης του επιδόματος θα είναι 

 

 

                                                    Ι. ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΑΡΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ


  Κριτήρια:
     ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
       1. Έμμεσα ασφαλισμένες σύζυγοι (από το σύζυγο τους που βρίσκεται εν ζωή) και δεν λαμβάνουν  

        οικονομική ενίσχυση για την αναπηρία τους από οποιαδήποτε πηγή. 
       2. Έμμεσα ασφαλισμένα τέκνα (προστατευόμενα μέλη) που δεν παίρνουν οικονομική ενίσχυση για την

        αναπηρία τους μεγαλύτερη του ποσού του επιδόματος βαριάς αναπηρίας 
       3. Τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου ή εκ μεταβιβάσεως ή προσαύξηση συντάξεως με ποσό    

        μικρότερο ή ίσο του ισχύοντος επιδόματος 
       4. Ανασφάλιστοι ή ανασφάλιστοι υπερήλικες του ΟΓΑ 
       5. Άμεσα ασφαλισμένοι που δεν έχουν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση από το  

        ταμείο τους. Δεν δικαιούνται επίδομα όσοι δεν συνταξιοδοτούνται λόγω οφειλών εισφορών 
       6. Οι ανασφάλιστοι ή έμμεσα ασφαλισμένοι νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση
       7. Τα ινσουλινοεξαρτώμενα ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα άτομα ΕΦΟΣΟΝ έχουν ποσοστό   

       αναπηρίας 67% και άνω και ανικανότητα εργασίας και δεν νοσηλεύονται ή περιθάλπονται πέραν του  

       τριμήνου με δαπάνες του ασφαλιστικού τους φορέα σε προνοιακά ή νοσηλευτικά ιδρύματα.

   ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τους νεφροπαθείς απαιτείται, ΑΝΤΊ της γνωμάτευσης των ΚΕΠΑ, γνωμάτευση  

   νεφρολόγου γιατρού μονάδας αιμοκάθαρσης κρατικού νοσοκομείου, όπου θα βεβαιώνεται ότι το  

   Πρόσωπο που εξετάσθηκε πάσχει από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και υποβάλλεται σε

   αιμοκάθαρση με τεχνητό νεφρό Για τα ινσουλινοεξαρτώμενα άτομα, δεν απαιτείται γνωμάτευση ΚΕΠΑ,

   αλλά γνωμάτευση Διαβηοτλογικού Κέντρου Κρατικού Νοσοκομείου ή Διαβητολογικού ιατρείου       

   Κρατικού Νοσοκομείου. 


ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΑΥΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ: ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΜΟΝΟ ΟΙ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ, ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ή ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ.

(ΟΧΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟΥ Ή ΑΛΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)  

  Γενικά δικαιολογητικά: 
    
1. ΑΙΤΗΣΗ (Χορηγείται έντυπο από την Υπηρεσία)
     2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
     3. Γνωμάτευση των ΚΕΠΑ για όλες τις περιπτώσεις, πλην των νεφροπαθών και των  

         ινσουλινοεξαρτωμένων ατόμων
        Α. ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΟ: Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού  

        φορέα,  που να βεβαιώνεται ότι δεν του χορηγήθηκε σύνταξη ή άλλη χρηματική παροχή γιατί δεν  

        υπάρχουν ασφαλιστικές και χρονικές προϋποθέσεις. Δεν Δικαιούνται επίδομα όσοι δεν

        συνταξιοδοτούνται λόγω οφειλών εισφορών
        Β. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΜΕΣΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ: Βεβαίωση του ασφαλιστικού

        φορέα  ότι είναι ασφαλισμένος μόνο για περίθαλψη και ότι δεν δικαιούνται οι ίδιοι ή οι προστάτες

        τους οποιαδήποτε χρηματική παροχή για την αναπηρία τους.
        Γ. ΠΑ ΤΟΥΣ ΕΜΜΕΣΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ:

        Βεβαίωση από το ΙΚΑ (για την Αθήνα : Παπαδιαμαντοπούλου 87 και εάν υπάρχει αριθμός μητρώου

        ΙΚΑ, Βεβαίωση από το τμήμα Συντάξεων ΙΚΑ (Νικηφόρου 14, Αθήνα ), από τον ΟΓΑ (Πατησίων 30

        Μητρώο Συνταξιούχων και Κλάδος Κύριας Ασφάλισης) και από το ΤΕΒΕ (Τοπικό υποκατάστημα),  

        ότι δεν έχει τις ασφαλιστικές και χρονικές προϋποθέσεις για να του χορηγηθεί σύνταξη από τους   

        φορείς αυτούς, και ότι δεν δικαιούνται κάποια χρηματική παροχή για την αναπηρία τους από τον  

        ασφαλιστικό τους φορέα. Δεν Δικαιούνται επίδομα όσοι δεν συνταξιοδοτούνται λόγω οφειλών

        εισφορών.
        Δ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ: βεβαίωση ότι δεν δικαιούνται οίκοι

        νοσηλεία, ή άλλη παροχή. 
      4 . Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του επιδοτούμενου και του υπευθύνου εισπράξεως του  

       επιδόματος σε περίπτωση που ορίζεται άλλο πρόσωπο. Για να οριστεί τρίτο πρόσωπο ως υπεύθυνος

       εισπράξεως του επιδόματος θα πρέπει να προσκομισθεί συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Για τους

       ανήλικους επιδοτούμενους, θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του ενός γονέα, θεωρημένη για το

       γνήσιο της υπογραφής, ότι αποδέχεται να εισπράττει το επίδομα ο έτερος γονέας.
      5. Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας ή Υπέυθυνη Δήλωση επικυρωμένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ

        υποχρεωτικά για όλους τους ενήλικες επιδοτούμενους στην οποία θα αναφέρεται και ο Αριθμός  

        Φορολογικού Μητρώου σας ,ο οποίος θα πρέπει να εκδοθεί σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί ακόμη.

        Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι ανήλικος να προσκομισθεί αντίγραφο φορολογικής δήλωσης της

        πατρικής οικογένειας. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι ενήλικος , αλλά δηλώνεται ως

        προστατευόμενο μέλος να προσκομισθεί αντίγραφο φορολογικής δήλωσης της πατρικής οικογένειας 

        και επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός φορολογικού μητρώου του δικαιούχου.

     6. Φωτοτυπία του βιβλιαρίου ασθενείας θεωρημένο
     7. Μία Φωτογραφία
     8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνει ο ίδιος ο ανάπηρος ή ο νόμιμος

         εκπρόσωπος του, ότι: 
     α) Η χορηγούμενη οικονομική ενίσχυση θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τις ατομικές  

      ανάγκες του ....................................
     β) Δεν λαμβάνω/ει............................................κάποια χρηματική παροχή από οποιαδήποτε πηγή για την

     ίδια πάθηση
     γ) θα ειδοποιήσω αμέσως την υπηρεσία σας σε περίπτωση συνταξιοδοτήσεως μου ή

     του..................................................άμεσα ή έμμεσα ή λήψης κάποιας χρηματική παροχής για την ίδια  

     πάθηση ή ανεύρεσης εργασίας ή εισαγωγής σε ίδρυμα ή νοσοκομείο πέραν του τριμήνου ή μετοικήσεως

     σε άλλο νομό
     δ) Υπεύθυνος εισπράξεως του επιδόματος θα είναι............................................ 
     ε)   1) Ο/Η.........................................................είναι/είμαι ανασφάλιστος ή άνεργος,
           2)Ο/Η..........................................................είναι/είμαι έμμεσα ασφαλισμένος 

                στο....................................................μόνον για περίθαλψη
           3) Ο/Η....................................................είναι/είμαι άμεσα ασφαλισμένους στο................ και άνεργος,

                αλλά δεν παίρνω/ει σύνταξη ή κάποια άλλη χρηματική παροχή, λόγω έλλειψης των ασφαλιστικών

                και χρονικών προϋποθέσεων, (σβήνετε ότι δεν ισχύει)

           4) Είμαι συνταξιούχος Υπερηλίκων ΟΓΑ 
     [Το κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης προσαρμόζεται ανάλογα με την περίπτωση]

 

 

 

                                           Κ.  ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ


  Κριτήρια και Προϋποθέσεις: 
     Οι συμπληρώσαντες το 60ο έτος της ηλικίας ή ανίκανοι για εργασία οικονομικά αδύνατοι, οι οποίοι δεν  

  έχουν ανιόντες ή κατιόντες που θα μπορούν να τους συντηρήσουν. 
  Α. Ομογενείς Έλληνες το γένος ή την ιθαγένεια από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης ή από την Κίνα,

  υπό την προϋπόθεση ότι έχουν έρθει στην Ελλάδα μετά το έτος 1944 και δεν αποκαταστάθηκαν

  επαγγελματικά. 
  Β. Έλληνες υπήκοοι που απελάθηκαν ή απελαύνονται από την Τουρκία, λόγω των υπό Τουρκικών Αρχών  

  ληφθέντων ανθελληνικών μέτρων, ως και Έλληνες υπήκοοι που εξαναγκάστηκαν ή εξαναγκάζονται να  

  φύγουν από την Τουρκία, λόγω της απαγορεύσεως να ασκήσουν το επάγγελμά τους ή λόγω μη

  ανανεώσεως της άδειας παραμονής τους στην Τουρκία, 
  Γ. Ομογενείς από την Αίγυπτο, που ήλθαν στην Ελλάδα μετά την 1η Ιανουαρίου 1956 ή μετά την 1η

  Ιανουαρίου 1952 για όσους προέρχονται από το Κάίρο, σύμφωνα με το Ν.Δ. 4377/1964. Το πιο πάνω

  μηνιαίο επίδομα παρέχεται υπό τον όρο ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν επιδοτούνται μέσω του εφαρμοζομένου

   προγράμματος μηνιαίως επιδοτήσεως υπερηλίκων προσφύγων αρμοδιότητας Ύπατου Αρμοστού

  Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες. 
  Δ. Οι οικονομικά αδύνατοι φοιτητές και σπουδαστές ανώτατων και ανώτερων Σχολών ως και

  επαγγελματικών Σχολών, ομογενείς από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και από την Κίνα που ήρθαν

  στην Ελλάδα μετά το έτος 1944 ή γεννήθηκαν στην Ελλάδα από γονείς ομογενείς ή έχουν γεννηθεί από

  πατέρα ή μητέρα ομογενή ως και οι φοιτητές από τη Βόρειο Ήπειρο που κατέφυγαν στην Ελλάδα από τον

  Ελληνοϊταλικό πόλεμο και μετά γεννήθηκαν στην Ελλάδα από τον πιο πάνω πόλεμο ή έχουν γεννηθεί από

  πατέρα ή μητέρα βορειοηπειρώτη υπό την προϋπόθεση ότι φοιτούν κανονικά και πετυχαίνουν στις

  τμηματικές εξετάσεις. 


  Γενικά δικαιολογητικά: 
   1. Αίτηση 
   2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο ή την Κοινότητα
   3. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες
   4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του επιδοτούμενου και του υπευθύνου εισπράξεως του επιδόματος   

   σε περίπτωση που ορίζεται άλλο πρόσωπο, οπότε θα προσκομισθεί και συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
   5. Απόκομμα συντάξεως δικό σας καθώς και του συζύγου σας και βιβλιάριο ασθενείας
   6. Απόκομμα επιδόματος πολυτέκνων ή βεβαίωση από τον Ο.Γ.Α (Πατησίων 30) ότι δεν δικαιούται   

   τέτοιο επίδομα, εφόσον έχει πάνω από τρία παιδιά.
   7. Φωτοτυπία διαβατηρίου πρώτη σελίδα και σελίδα παλιννόστησης
   8. Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας ή υπ. δήλωση (το κείμενο θα σας δοθεί από την υπηρεσία μας)

   επικυρωμένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., περί μη υποχρεώσεως υποβολής φορολογικής δήλωσης,  

   υποχρεωτικό για όλους, καθώς επίσης Α.Φ.Μ σε περίπτωση μη υποβολής φορολογικής δήλωσης καθώς

   και φορολογική δήλωση των συγκατοικούντων μαζί σας
   9. Βεβαίωση ΙΚΑ , ΤΕΒΕ και ΟΓΑ ότι δεν δικαιούνται σύνταξη από τους φορείς αυτούς
  10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του επιδοτημένου που να δηλώνει τα κάτωθι:
        α) τα αναγραφόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθινά
        β) δεν συνταξιοδοτείται, δεν υπάρχει εισόδημα ή περιουσιακά στοιχεία που να του δίνουν εισόδημα

            μεγαλύτερο της εκάστοτε χορηγούμενης σύνταξης γήρατος του Ο.Γ.Α.
        γ) πότε ήλθε στην Ελλάδα για μόνιμη εγκατάσταση
        δ) σε περίπτωση συνταξιοδότησης του άμεσα ή έμμεσα από άλλο φορέα ή αλλαγής δ/νσης κατοικίας ή

           μετοικήσεως σε άλλο Νομό ή θανάτου, ότι θα ειδοποιηθεί υποχρεωτικά η υπηρεσία αμέσως από τον

           ίδιο ή τους οικείους του, διαφορετικά αναλαμβάνουν εξ’ ολοκλήρου την ευθύνη για τυχόν συνέπειες

           από την παράληψη αυτή.
       ε) ποιος θα είναι υπεύθυνος εισπράξεως της οικονομικής ενίσχυσης 
     στ) πόσα παιδιά έχει και αν κατοικούν όλοι στην Ελλάδα
      ζ) δεν επιδοτείται από το πρόγραμμα του ΟΗΕ.  

                                                                Λ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ


    Κριτήρια 
      
Το επίδομα καυσίμων χορηγείται σε πάσχοντες από πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή

     ακρωτηριασμό και των δύο κάτω άκρων ή παράλυση των κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας άνω του

     80% και οι οποίοι κατέχουν αναπηρικό αυτοκίνητο (Κ.Υ.Α 849/15-3-48 Ν 2345/95 άρθρο 4 παρ. 5) 


   Γενικά δικαιολογητικά: 
       1. Μία φωτογραφία του δικαιούχου
       2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
       3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του επιδοτούμενου και του υπευθύνου εισπράξεως του  

       επιδόματος σε περίπτωση που ορίζεται άλλο πρόσωπο. Για να οριστεί τρίτο πρόσωπο ως υπεύθυνος

       εισπράξεως του επιδόματος θα πρέπει να προσκομισθεί και συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο . Για τους  

       ανήλικους επιδοτούμενους θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του ενός γονέα, θεωρημένη για το

       γνήσιο της υπογραφής, ότι αποδέχεται να εισπράττει το επίδομα ο έτερος γονέας.
       4. Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας ή υπ. Δήλωση επικυρωμένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

       υποχρεωτικά για όλους τους ενήλικες επιδοτούμενους, στην οποία θα αναφέρεται και ο Αριθμός  

       Φορολογικού Μητρώου σας, ο οποίος θα πρέπει να εκδοθεί σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί ακόμη.

       Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι ανήλικος να προσκομισθεί αντίγραφο Φορολογικής δήλωσης της

       πατρικής οικογένειας. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι ενήλικος αλλά δηλώνεται ως

       προστατευόμενο μέλος στην Φορολογική δήλωση της πατρικής οικογένειας να προσκομισθεί

       αντίγραφο φορολογικής δήλωσης της πατρικής οικογένειας και επίσημο έγγραφο από το οποίο να

       προκύπτει ο αριθμός φορολογικού μητρώου του δικαιούχου
      5. Φωτοτυπία του θεωρημένου βιβλιαρίου ασθενείας
      6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνονται τα παρακάτω:
           α) Κατέχω και χρησιμοποιώ το αριθμ.................αυτοκίνητο το οποίο έχει εισαχθεί ατελώς

           β) Θα αναφέρω στην υπηρεσία σας κάθε μεταβολή του αυτοκινήτου που θα συνεπάγεται την  

           διακοπή του επιδόματος καυσίμων (πώληση, απώλεια ή ολοκληρωτική καταστροφή ή μη κίνηση

           αυτού πέραν του τριμήνου λόγω σοβαρών βλαβών)
           γ) Θα αναφέρω στην υπηρεσία σας την περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης ή μετοίκησης σε άλλο νομό. 
      7. Σε περίπτωση που η φορολογική δήλωση δεν υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της νέας διεύθυνσης

      κατοικίας σας, θα πρέπει να προσκομισθεί βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. περί διόρθωσης στοιχείων ως προς την

      Δ/νση κατοικίας
      8. Επικυρωμένο (από το Τελωνείο) αντίγραφο της αποφάσεως ατελούς εισαγωγής αυτοκινήτου της

      αρμόδια τελωνειακής αρχής
      9. Επικυρωμένο (από το Τελωνείο) αντίγραφο της γνωματεύσεως βάσει της οποίας εγκρίθηκε η ατελής

      εισαγωγή του αυτοκινήτου.
      10. Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου

 

                               

                         Μ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ - ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗΣ

                                                ΑΝΑΙΜΙΑΣ - ΑΙΜΟΡΟΦΙΛΙΑΣ - AIDS

  Γενικά δικαιολογητικά: 
    1. Μια Φωτογραφία
    2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
    3. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας του επιδοτούμενου και του υπεύθυνου εισπράξεως του

    επιδόματος σε περίπτωση που ορίζεται άλλο πρόσωπο. Για να οριστεί τρίτο πρόσωπο ως υπεύθυνος

    εισπράξεως του επιδόματος θα πρέπει να προσκομιστεί και συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Για τους  

    ανηλίκους επιδοτούμενους θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του ενός γονέα, θεωρημένη για το  

     γνήσιο της υπογραφής, ότι αποδέχεται να εισπράξει το επίδομα ο έτερος γονέας
   4. Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας ή υπ. Δήλωση επικυρωμένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ

   υποχρεωτικά για όλους τους ενήλικες επιδοτούμενους, στην οποία θα αναφέρεται και ο Αριθμός

   Φορολογικού Μητρώου σας, ο οποίος θα πρέπει να εκδοθεί σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί ακόμη. 
   Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι ανήλικος να προσκομισθεί αντίγραφο φορολογικής δήλωσης της   

   πατρικής οικογένειας. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι ενήλικος αλλά δηλώνεται ως προστατευόμενο  

   μέλος στην φορολογική δήλωση της πατρικής οικογένειας να προσκομισθεί αντίγραφο φορολογικής

   δήλωσης της πατρικής οικογένειας και επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός

   φορολογικού μητρώου του δικαιούχου.
   5. Φωτοτυπία του θεωρημένου βιβλιαρίου ασθενείας
   6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 (το κείμενο θα σας δοθεί από την Υπηρεσία)
   7. Σε περίπτωση που η φορολογική σας δήλωση δεν υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της νέας   

   διεύθυνσης κατοικίας σας, θα πρέπει να προσκομίσετε βεβαίωση της Δ.Ο.Υ περί διόρθωσης στοιχείων ως  

   προς την Δ/νση κατοικίας
   8. Βεβαίωση από το Κέντρο ή το Σταθμό Αιμοδοσίας ή Κέντρο Αιμορροφιλικών από το οποίο  

   παρακολουθήστε συστηματικά από την οποία θα προκύπτει η πάθηση και γενικά η κατάσταση του  

   ασθενούς, θεωρημένη οπωσδήποτε από το Διοικητικό Διευθυντή του Νοσοκομείου ή το Νόμιμο

   αναπληρωτή του. 

 

 

 

                                 Ν. ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑ-ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

   Κριτήρια 
   Δικαιούχοι είναι: 
     1. Ανασφάλιστοι 
     2. Έμμεσα Ασφαλισμένοι που το ταμείο τους δεν χορηγεί παραπληγικό επίδομα 
     3. Συνταξιούχοι υπερηλίκων ΟΓΑ 
     4. Ασφαλισμένοι που δεν έχουν τις χρονικές προϋποθέσεις να πάρουν σύνταξη από το ταμείο τους 
 
  Γενικά δικαιολογητικά: 
   1. Αίτηση (Χορηγείται έντυπο από την Υπηρεσία)
   2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

   3. Γνωμάτευση των ΚΕΠΑ για όλες τις περιπτώσεις, πλην των νεφροπαθών και των 
       ινσουλινοεξαρτωμένων ατόμων

       Α. Για τον ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ και ΑΝΕΡΓΟ: βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα,  

      που να βεβαιώνεται ότι δεν του χορηγήθηκε σύνταξη ή άλλη χρηματική παροχή γιατί δεν υπάρχουν οι  

      ασφαλιστικές και χρονικές πρϋποθέσεις.

               ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΛΟΓΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
       Γ. Για τους ΕΜΜΕΣΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ: βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα

       ότι είναι ασφαλισμένος μόνο για περίθαλψη και ότι δεν δικαιούνταιόι ίδιοι ή οι προστάτες τους  

       οποιαδήποτε χρηματική παροχή για την αναπηρία τους
       Δ. Για τους ΕΜΜΕΣΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ και τους ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ:

      Βεβαίωση από το ΙΚΑ (Παπαδιαμαντοπούλου 87) και μετά [εάν υπάρχει αριθμός μητρώου ΙΚΑ]

      Βεβαίωση από το τμήμα Συντάξεων ΙΚΑ (Νικηφόρου 14, Αθήνα) , από τον ΟΓΑ (Πατησίων 30,

      Μητρώο συντάξιούχων και Κλάδος Κύριας Ασφάλισης) και από το ΤΕΒΕ (τοπικό υποκατάστημα) , ότι

      δεν έχει τις ασφαλιστικές και χρονικές πρϋποθέσεις για να του χορηγηθεί σύνταξη από τους φορείς

      αυτούς, και ότι δεν δικαιούνται  κάποια χρηματική παροχή για την αναπηρία τους από τον ασφαλιστικό

      τους φορέα.

      Βεβαίωση ότι δεν δικαιούνται οίκοι νοσήλεια ή άλλη παροχή 

       ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥ

       ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ
  4. Φωτοτυπία της αστυνομική ταυτότητας του επιδοτούμενου και του υπευθύνου εισπράξεως του   

    επιδόματος σε περίπτωση που ορίζεται άλλο πρόσωπο. Για να οριστεί τρίτο πρόσωπο ως υπεύθυνος

    εισπράξεως του επιδόματος θα πρέπει να προσκομισθεί συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Για τους

    ανήλικους επιδοτούμενους θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του ενός γονέα, θεωρημένη για το  

    γνήσιο της υπογραφής, ότι αποδέχεται να εισπράττει το επίδομα ο έτερος γονέας.
  5. Εκαθθαριστικό σημείωμα της εφορίας ή υπ. Δήλωση επικυρωμένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ

   υποχρεωτικά για όλους τους ενήλικες επιδοτούμενους στην οποία θα αναφέρεται και ο Αριθμός

   Φορολογικού Μητρώου σας, ο οποίος θα πρέπει να εκδοθεί σε περίπτωση πατρικής οικογένειας. Σε

   περίπτωση που ο δικαιούχος είναι ενήλικας αλλά δηλώνεται ως προστατευόμενο μέλος να προσκομισθεί

   αντίγραφο φορολογικής δήλωσης της πατρικής οικογένειας και επίσημο έγγραφο από το οποίο να

   προκύπτει ο αριθμός φορολογικού μητρώου του δικαιούχου.
 7. Φωτοτυπία του βιβλιαρίου ασθενείας θεωρημένο
 8. Μια φωτογραφία
 9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνει ο ίδιος ο ανάπηρος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός

    του, ότι 
    Α) Η χορηγούμενη οικονομική ενίσχυση θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τις ατομικές   

         ανάγκες του............
    Β) Δεν λαμβάνω/ει...............Κάποια χρηματική παροχή από οποιαδήποτε πηγή για την ίδια πάθηση
    Γ) Θα ειδοποιήσω αμέσως την Υπηρεσία σας σε περίπτωση συνταξιοδότησής μου ή

        του............................ʼμεσα ή έμμεσα λήψης κάποιας χρηματικής παροχής για την ίδια πάθηση ή

        ανεύρεσης εργασίας ή εισαγωγής σε ίδρυμα νοσοκομείο πέραν του τριμήνου ή μετοικήσεως σε άλλο

        νομό.
    Δ) Υπεύθυνος εισπράξεως του επιδόματος θα είναι ...................
    Ε)   1. Ο/Η/ .............είναι/είμαι ανασφάλιστος ή άνεργος
           2. Ο/Η ..............είναι/είμαι έμμεσα ασφαλισμένος στο ............. μόνον για περίθαλψη
           3. Ο/Η...............είναι είμαι άμεσα ασφαλισμένος στο............... και άνεργος, αλλά δεν παίρνω/ει

              σύνταξη ή κάποια άλλη χρηματική παροχή. λόγω έλλειψης των ασφαλιστικών και χρονικών

              προϋποθέσεων (σβήνετε ότι δεν ισχύει) .

 

 

 

                                    Ξ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ


   Κριτήρια και Προϋποθέσεις:

      Η στεγαστική συνδρομή χορηγείται σε ανασφάλιστα μοναχικά ηλικιωμένα άτομα 65 χρονών και πάνω   

   και σε ανασφάλιστα ζεύγη, εφόσον: 

   α) στερούνται ιδιόκτητης στέγης και διαμένουν σε μισθωμένο οίκημα 
   β) συντρέχει περίπτωση οικονομικής αδυναμίας κατά την έννοια των διατάξεων του Ν.Δ. 57/73 και δεν     

   διαθέτουν εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή προερχόμενο της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή ακίνητα

   περιουσιακά στοιχεία ικανά να του παρέχουν την δυνατότητα αντιμετώπισης των στεγαστικών δαπανών 
   γ) για τα ανασφάλιστα ζεύγη θα πρέπει οι δυο σύζυγοι να είναι ανασφάλιστοι, και ο ένας τουλάχιστον να

   έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του 
   δ) η στεγαστική συνδρομή καταβάλλεται απευθείας στον ιδιοκτήτη του ακινήτου και όχι στον άστεγο

   ηλικιωμένο. 

   Γενικά δικαιολογητικά: 
     1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
     2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το Δήμο ή τη Κοινότητα που είναι εγγεγραμμένος
     3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 από τον ενδιαφερόμενο ότι είναι ανασφάλιστος ή είναι

      ασφαλισμένος ως υπερήλικας στον ΟΓΑ, δεν παίρνει σύνταξη από το Δημόσιο ή άλλο ασφαλιστικό  

      Οργανισμό ή οποιαδήποτε άλλη πηγή της ημεδαπής ή αλλοδαπής, στερείται εισοδήματος παρεχόμενο  

      από εργασία ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή ως ενοίκια, κ.λ.π., ότι είναι μόνιμος κάτοικος της περιοχής  

      που μένει και δεν παίρνει άλλη οικ. ενίσχυση για το ενοίκιο από άλλη πηγή
    4. Μισθωτήριο συμφωνητικό κατοικίας μεταξύ ηλικιωμένου και ιδιοκτήτη, θεωρημένο από την

     Οικονομική Εφορία της περιοχής του ιδιοκτήτ
   5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, ότι αποδέχεται να εισπράττει τη  

    στεγαστική συνδρομή για λογαριασμό του δικαιούχου ανά δίμηνο από το Ταχυδρομείο
   6. Απόκομμα ΟΓΑ
   7. Φωτοτυπία ταυτότητος


Σημείωση: Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης αδυνατεί να εισπράττει τα χρήματα από το Ταχυδρομείο, υπεύθυνος είσπραξης ορίζεται από τον ιδιοκτήτη με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο κάποιο άλλο πρόσωπο (ή ο ίδιος ο ενοικιαστής) ή με μια υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρημένη από το Αστυνομικό Τμήμα. 

 

 

 

                            Ο. ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑΣ


     Κριτήρια:  Άτομα που πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση και είναι οικονομικά αδύνατοι. 
     Γενικά δικαιολογητικά: 
       1. Μια Φωτογραφία
       2. Αίτηση του πατέρα ή της μητέρας
       3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
       4. Γνωμάτευση των ΚΕΠΑ του τόπου κατοικίας του αναπήρου
       5. Εκκαθαριστικό της Εφορίας
       6. Υπ. Δήλωση (το κείμενο θα δοθεί από την Υπηρεσία)
       7. Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Ασθενείας
       8. Φωτοτυπία Ταυτότητας

 

 

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)