10/05/19:Περιληπτική Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία για την Επιλογή Ανάδοχου Κατασκευής του Έργου: «Συντήρηση Αύλειου Χώρου Δημοτικού Σχολείου Τοπικής Κοινότητας Σκουρβούλων Δήμου Φαιστού»

 19PROC004918080 2019-05-09

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

_______________

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

 

 

 

 ΑΔΑ: ΨΕΕΖΩΗ1-ΔΛΠ 

 Μοίρες 09/05/2019

 Αρ.Πρωτ.: 6209

 

 

 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ»

 

 


1. Ο Δήμαρχος Φαιστού προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ, με προϋπολογισμό 39.000,00 €, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με συνολικό προϋπολογισμό 39.000,00€, με τη δαπάνη εργασιών: 22.729,20€, τη δαπάνη των Γ.Ε & Ο.Ε. (18%): 4.091,26€, τη δαπάνη των απροβλέπτων (15%): 4.023,07€, αναθεώρηση: 608,09€, τη δαπάνη του Φ.Π.Α (24%): 7.548,39€.


2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν μέχρι τις 17/05/2019 ημέρα Παρασκευή, το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, από τα Γραφεία,  Οδός Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Πληροφορίες Ανωγειανάκη Μαρία τηλ.: 28923-40249. Σε περίπτωση που δεν το παραλάβει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος, απαιτείται εξουσιοδότηση του προσώπου που θα το παραλάβει. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 125 του ν. 4412/2016. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά, δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών και δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. Τα συμβατικά τεύχη μαζί με τα τυχόν συνοδευτικά σχέδια του έργου, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.dimosfestou.gr, σε ηλεκτρονική μορφή.


3. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως τις 14/05/2019 ημέρα Τρίτη η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, αρμόδια υπάλληλος Τεχνικής Υπηρεσίας, Ανωγειανάκη Μαρία, τηλ. 28923-40249.


4. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016, τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, τον Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α’)-Τροποποίηση διατάξεων του Ν.4412/2016-Προσθήκη νέων άρθρων, καθώς και τους όρους της Αναλυτικής Διακήρυξης. Η επιλογή του Αναδόχου,  θα γίνει με τον συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, καθώς και με τις τροποποιήσεις αυτού σύμφωνα με τον Ν. 4605/2019.


5. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην έδρα του Δήμου Φαιστού, με Διεύθυνση Πάροδος Λ. 25ης Μαρτίου 1, Τ.Κ 70400 στις 22/05/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις %.

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Φαιστού. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.


6. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, δηλαδή τάξεις Α1 και άνω στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ως και εργολαβικές επιχειρήσεις γραμμένες στα Νομαρχιακά μητρώα.

β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που είναι εγκατεστημένοι σε:

i) σε κράτος - μέλος της Ένωσης,

ii) σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

iii) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
iv) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση (iii) της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.


7. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.


8. Οι ενώσεις Οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω Ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. Κοινοπραξία).


9. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Κρήτης(Κ.Α.2013ΕΠ00200010 της ΣΑΕΠ002) και είναι εγγεγραμμένο στον Κ.Α: 61.7332.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Φαιστού. Η έγκριση δέσμευσης πίστωσης έγινε με την υπ’ αρ. 66/04-03-2019 (αρ. πρωτ. 2697) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Φαιστού (ΑΔΑ: ΩΡ55ΩΗ1-Β9Φ).


10. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 της αναλυτικής διακήρυξης.


11. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 ποσού 629,00€. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής αυτών (άρθρο 97 του Ν.4412/16).


12. Επίσης θα πρέπει να κατατεθεί και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016, όπως αυτό τυποποιήθηκε και εγκρίθηκε με την 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16-11-2016.


13. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τρείς (3) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.


14. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.


15. Η παρούσα περιληπτική Διακήρυξη αναρτάται στο πρόγραμμα "Διαύγεια" diavgeia.gov.gr και μαζί με την Αναλυτική Διακήρυξη δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσα Αρχής www.dimosfestou.gr και δεν απαιτείται η δημοσίευση της στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 379 και 377 παρ. 1 περ. (31) του Ν. 4412/2016.

 

 

 

Ο Δήμαρχος

 

 

 

 

Αρμουτάκης Γεώργιος

 


 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΥΔ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ

 

 

 

 

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)