11/02/2019: Προμήθεια Δύο Προκατασκευασμένων Αιθουσών για το Δημοτικό Σχολείο της Τ.Κ. Πετροκεφαλίου

 

Ο Δήμος Φαιστού Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, για
την προμήθεια με τίτλο Προμήθεια δύο προκατασκευασμένων αιθουσών για το Δημοτικό Σχολείο Πετροκεφαλίου
και Προϋπολογισμού 39.999,99 σε ΕΥΡΩ, μαζί με το ΦΠΑ.

 

 

 

Τ.Ε.Υ.Δ. ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙΟΥ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙΟΥ

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)