09/01/2019: Προμήθειας Σκυροδέματος για την τσιμεντόστρωση δρόμων στους Καλούς Λιμένες της Δ.Κ. Πηγαϊδακίων

 

 

Σύμβαση Προμήθειας Σκυροδέματος για την τσιμεντόστρωση δρόμων στους Καλούς Λιμένες της Δ.Κ. Πηγαϊδακίων, με Διαδικασία Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού, εκτιμώμενης αξίας χωρίς το ΦΠΑ 24%: ποσού των 30.645,16 σε Ευρώ.

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

 

 

ΤΕΥΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

 

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)