27/12/2018: Περιληπτική Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: Κατασκευή Τοιχίου στο Νεκροταφείο Καμαρών

 

Ο Δήμαρχος Φαιστού προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΚΑΜΑΡΩΝ, με προϋπολογισμό 30.000,00 €, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).


Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με συνολικό προϋπολογισμό 30.000,00€, με τη δαπάνη εργασιών: 17.502,70€, τη δαπάνη των Γ.Ε & Ο.Ε. (18%): 3.150,49€, τη δαπάνη των απροβλέπτων (15%): 3.097,98€, αναθεώρηση: 442,38€, τη δαπάνη του Φ.Π.Α (24%): 5.806,45€.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν μέχρι τις 11/01/2019 ημέρα Παρασκευή, το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, από τα Γραφεία, Οδός Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Πληροφορίες Ανωγειανάκη Μαρία τηλ.: 28923-40249.

 

 


ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ

 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

ΤΕΥΔ

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)