06/12/2018: Παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη δημιουργία ολοκληρωμένων Τουριστικών Διαδρομών και την ενίσχυση του Τουριστικού Προϊόντος στο Δήμο Φαιστού

 

 

Διακηρύσσει, Συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου «Παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την δημιουργία ολοκληρωμένων Τουριστικών Διαδρομών και την ενίσχυση του Τουριστικού Προϊόντος στο Δήμο Φαιστού», με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής, η οποία θα προκύψει από την συσχέτιση της βαθμολόγησης τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των προσφερόντων και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών στο σύνολο της προϋπολογισθείσας υπηρεσίας όπως προσδιορίζεται στην παρούσα.

 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΜΕΛΕΤΗ

 

ΤΕΥΔ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)