03/12/2018: Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης και επιλογής μελών Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Διαμόρφωση Υπόγειων Χώρων Αμφιθεάτρου Πετροκεφαλίου»

Η με αριθμό πρωτ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04-12-2017 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών με θέμα «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8. (η) του άρθρου 221 του Ν.4412/2016».

 

Ο Δήμος Φαιστού πρόκειται να προκηρύξει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση Υπόγειων Χώρων Αμφιθεάτρου Πετροκεφαλίου», προϋπολογισμού 89.999,99€ (με Φ.Π.Α 24%) με δικαίωμα συμμετοχής εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στην Γ.Γ.Δ.Ε του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ  στην Α1 τάξη και άνω στην κατηγορία  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ & στην Α1 τάξη και άνω στην κατηγορία ΗΛΜ.


 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)