05/12/2018: Επανάληψη για την Κλήρωση μελών επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου: «Διαμόρφωση Υπόγειων Χώρων Αμφιθεάτρου Πετροκεφαλίου»

Έχοντας υπόψη:


1.Το άρθρο 221 του Ν 4412/2016.


2.Την με αριθμό πρωτ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04-12-2017 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών με θέμα «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8. (η) του άρθρου 221 του Ν.4412/2016».


3.Την με αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 (ΦΕΚ/Β’/4841) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών με θέμα «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8. (η) του άρθρου 221 του Ν.4412/2016».


4.Την εγκύκλιο 2 του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (αρ. πρωτ. ΔΝΣ/οικ.6703/ΦΝ 466/26-01-2018) με θέμα «Δημοσίευση απόφασης του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8. (η) του άρθρου 221 του Ν.4412/2016»


5.Την εγκύκλιο 6 του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (αρ. πρωτ. Δ11/οικ.82/28-03-2018) με θέμα «Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή του Μητρώου Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών(Μη.Μ.Ε.Δ.)»


6.Την με αρ. ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ466/05-05-2018 (ΦΕΚ/Β’/1511) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών με θέμα: Τροποποίηση της με αρ.  ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04.12.2017 (Β’ 4841) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8. (η) του άρθρου 221 του Ν.4412/2016».


7.Την ανάγκη ανάδειξης μελών για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΥΠΟΓΕΙΩΝ  ΧΩΡΩΝ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ  ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙΟΥ (Α.Μ 39/2018)»


 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ:

 

Η Διεύθυνση Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών/ Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φαιστού, την Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 09:00, στο γραφείο της Γραμματείας της Υπηρεσίας, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τεχνικών μελών (τακτικών και αναπληρωματικών υπαλλήλων) που θα μετάσχουν στην παραπάνω επιτροπή.


 

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας  Μοιρών - έδρα της Διεύθυνσης  Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρεσιών και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosfestou.gr.ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙΟΥ

1.                  ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04.12.2017 (Β’ 4841) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8. (η) του άρθρου 221 του Ν.4412/2016».

2.                  Την ανάγκη ανάδειξης μελών για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΥΠΟΓΕΙΩΝ  ΧΩΡΩΝ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ  ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙΟΥ (Α.Μ 39/2018)»

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)