09/10/2015: Ανάδειξη αναδόχου για την ασφαλτόστρωση του δρόμου Κάτω Ζαρός-Λαλουμάς

 

Ο Δήμος Φαιστού Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου Ασφαλτόστρωση δρόμου Κάτω Ζαρός-Λαλουμάς, με προϋπολογισμό 420.000,00 €.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:  κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό 334.370,23 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν, μέχρι τις 22-10-2015, το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, από τα Γραφεία  , οδός πάροδος 25ης Μαρτίου Νο 1, πληροφορίες Στ. Χαλκιαδάκης τηλ.: 2892340225. Εφόσον ζητηθεί εμπρόθεσμα, χορηγείται, το  αργότερο,  εντός  της  επομένης  εργάσιμης  ημέρας  από  την  υποβολή  της  αίτησης  χορήγησης. (Σε  περίπτωση  που  δεν  το  παραλάβει  ο  ίδιος  ο  διαγωνιζόμενος, απαιτείται εξουσιοδότηση του προσώπου που θα το παραλάβει). Για την παραλαβή του έντυπου προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν το ποσό των  10,00 €. Τα συμβατικά τεύχη μαζί με τα τυχόν συνοδευτικά σχέδια του έργου, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.dimosfestou.gr, σε ηλεκτρονική μορφή. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. υπόδειγμα τύπου Β.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27-10-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι  με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις % (περίπτ. άρθρου 5) του ΚΔΕ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με τον Ν. 4281/14. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση στην παραπάνω αναφερόμενη ιστοσελίδα του Δήμου

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, δηλαδή τάξεις 1ης και άνω στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, τάξεις  στην κατηγορία.

β) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη 2_Α2 του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

γ) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 6.829,27 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

6. Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν έως την 30-11-2015 λόγω των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί στην υπ’ αρ. 15605/07-09-2015 Απόφαση Δημοπράτησης του.

7. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013" με ποσοστό συγχρηματοδότησης 75 % από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 25 % από Εθνική Δαπάνη και έχει ενταχθεί στο Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στον Κ.Α. 2015ΣΕ28280167.

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον Δήμο Φαιστού.

 

Τετάρτη,  07/10/2015

Ο  Δήμαρχος 

 

     Γεώργιος Αρμουτάκης

 

Δείτε παρακάτω τα σχετικά pdf αρχεία:

Περίληψη

Τιμολόγιο

Τεχνική έκθεση

ΠΥ

Προμέτρηση

ΕΣΥ

Διακήρυξη

 

 

.

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)