21/11/2011, Πρωτοποριακό Μητρώο Εθελοντών Εκπαιδευτών στο Δήμο Φαιστού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   

Περ. Εν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                        

25 Μαρτίου αρ. 1
Μοίρες Δ. Φαιστού  70400 Κρήτη 

ΔΕ Μοιρών      Τηλ.: 2892340200

                      Φαξ: 2892024105

ΔΕ Τυμπακίου Τηλ.: 2892340400

ΔΕ Ζαρού       Τηλ.: 2894340200

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΣΕ ΛΙΣΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ

 

Ο Δήμος Φαιστού προσκαλεί εκπαιδευτές πολλαπλών ειδικοτήτων προκειμένου να ενταχθούν στις Λίστες Κατάταξης Εκπαιδευτών και να αξιοποιηθούν για τη διδασκαλία των ενηλίκων σε Τμήματα Μάθησης. Οι εκπαιδευτές, οι οποίοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά, θα συμμετέχουν πριν την έναρξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, δωρεάν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών συνολικής διάρκειας 40 ωρών (εξ αποστάσεως και δια ζώσης) και θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης από την Επιστημονική Ένωση Εκπαιδευτών Ενηλίκων.

 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που παρέχονται προσδιορίζονται στο Παράρτημα Α και οι ειδικότητες – πτυχία των εκπαιδευτών που εντάσσονται ανά εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Β της παρούσης.

 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα παρέχονται στους πολίτες του Δήμου Φαιστού. Οι εκπαιδευτές μετά την κατάθεση του φακέλου των δικαιολογητικών θα καλεστούν για  προσωπική συνέντευξη.

 

Οι εκπαιδευτές καλούνται να διδάξουν σε τμήματα μάθησης, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευόμενων και ανάλογα με τα προγράμματα που προωθούνται.

Οι εκπαιδευτές, που αξιοποιούνται στα τμήματα μάθησης, αντλούνται από τη λίστα κατάταξης εκπαιδευτών που θα καταρτιστεί σύμφωνα με την μοριοδότηση τους.

 

Κριτήρια μοριοδότησης για την επιλογή και κατάταξη των υποψηφίων ορίζονται:

 

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

45 

 

 

1.1.  ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Δηλώνονται από τους υποψηφίους μόνο τα πτυχία, μεταπτυχιακά και διδακτορικά  σχετικά με το αντικείμενο της θέσης, μοριοδοτείται ένα από κάθε κατηγορία, και στη συνέχεια λογίζονται αθροιστικά.

23

 

Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ

(σχετικό με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης)

 

 

11

Μεταπτυχιακό

(σχετικό με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης)

 

 

4

Διδακτορικό

(σχετικό με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης)

 

 

8

Εμπειροτέχνες (σε αντικείμενο για τη συγκεκριμένη προκηρυσσόμενη θεματική, ως εναλλακτικό προσόν στην περίπτωση μη κατοχής τυπικών προσόντων: πτυχίου, μεταπτυχιακού, διδακτορικού)

 

 

5

1.2.  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Δηλώνονται από τους υποψηφίους μόνο τα σχετικά με την ‘εκπαίδευση ενηλίκων’ μεταπτυχιακά και διδακτορικά και στη συνέχεια λογίζονται αθροιστικά.

 

12

 

Μεταπτυχιακό

 

 

4

Διδακτορικό

 

 

8

1.3. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

(από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης)

 

10

 

Στο διδακτικό αντικείμενο

(0,5 μόριο ανά 25ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 4. ΔΕΝ μοριοδοτείται επιμόρφωση διάρκειας μικρότερης των 25 ωρών)

4

Στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

(0,5 μόριο ανά 25ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 6. ΔΕΝ μοριοδοτείται επιμόρφωση διάρκειας μικρότερης των 25 ωρών)

6

 1. 2.      ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ

(Δομές και έργα ΙΔΕΚΕ/ΓΓΔΒΜ, ΣΔΕ, ΝΕΛΕ, ΚΕΚ, ΙΕΚ)

20

 

 

Από 0  έως και 500 ώρες

(επιμερισμός με αναγωγή σε ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 10)

 

 

10

Άνω των 500 ωρών

(επιμερισμός με αναγωγή σε ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 20)

 

 

20

3. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

15 

 

 

3.1. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΩΝ  

 

4

 

Βιβλία σχετικά με το αντικείμενο ή την Εκπαίδευση Ενηλίκων

(1 μόριο ανά βιβλίο, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)

 

 

4

3.2. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 

4

 

Δημοσιεύσεις σχετικές με το αντικείμενο ή με την Εκπαίδευση Ενηλίκων σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές ή/και δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές (απαιτούνται βεβαιώσεις)

(0,25  μόρια ανά δημοσίευση, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)

 

 

4

3.3. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ *

 

4

 

Καλή γνώση (επίπεδο Β2)

 

 

2

Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)

 

 

3

Άριστη γνώση (επίπεδο C2)

 

 

4

3.4. ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ) **

 

3

 

Πιστοποίηση ΑΣΕΠ

 

 

3

4. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20

 

 

 

* Οι πτυχιούχοι ξένων γλωσσών ΔΕΝ μοριοδοτούνται στην κατηγορία αυτή για τίτλους σπουδών οι οποίοι έχουν ήδη προσμετρηθεί στην κατηγορία 1.1. Τυπικά Προσόντα.

** Οι πτυχιούχοι πληροφορικής ΔΕΝ μοριοδοτούνται στην κατηγορία αυτή για τίτλους σπουδών οι οποίοι έχουν ήδη προσμετρηθεί στην κατηγορία 1.1. Τυπικά Προσόντα.

 

Σε περίπτωση πτυχίων εξωτερικού για τα παραπάνω προσόντα κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη αναγνώρισης, ισοτιμίας και αντιστοιχίας, από ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ

 

Ο φάκελος δικαιολογητικών θα φέρει απαραίτητα την αίτηση(δίνεται από την υπηρεσία μας είτε υπάρχει ηλεκτρονικά στο www.dimosfestou.gr) υπογεγραμμένη, βιογραφικό σημείωμα και θα εμπεριέχει νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα πιστοποιητικών όλων των δηλούμενων προσόντων είτε απλά φωτοαντίγραφα με μια υπεύθυνη δήλωση ότι τα δικαιολογητικά που προσκομίζετε είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων που κατέχετε.

 

 

Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν ιδιοχείρως ή θα αποσταλούν ταχυδρομικώς είτε με εταιρεία ταχυμεταφορών στην διεύθυνση

 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1, 2ος Όροφος

 Τ.Κ. 70400

ΜΟΙΡΕΣ

Υπόψιν κας Ειρήνης Σωπασή

 

 

 

Επίσης δεν κρίνονται αιτήσεις υποψηφίων, που η ειδικότητα ή το πτυχίο τους δεν συμπεριλαμβάνεται στα προσδιοριζόμενα στο Παράρτημα Β της παρούσης.

 

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2011 μέχρι Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου.

 

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Δήμου Φαιστού. Οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι επί ποινή απαραδέκτου συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς είτε με εταιρεία ταχυμεταφορών, εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4, στην διεύθυνση Δήμος Φαιστού 25ης Μαρτίου 1. 70400 Μοίρες, (τηλ.2892340272, 2ος Όροφος), υπόψη της κας Ειρήνης Σωπασή. Εάν η τελευταία ημέρα της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία. Στην περίπτωση αποστολής δικαιολογητικών ή και ένστασης με εταιρεία ταχυμεταφορών, ως τελική ημερομηνία λήψης, λογίζεται από το Δήμο η ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. Μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας, ουδεμία αποστολή (δικαιολογητικά- ένσταση) γίνεται δεκτή.

 

Πληροφορίες:

κα Σωπασή Ειρήνη

ώρες 11.00-13.00

τηλ 2892340272

 

 

Η Δήμαρχος Φαιστού

 

Μαρία Πετρακογιώργη Ανυφαντάκη

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

1.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

1.1. Εκπαίδευση Μεταναστών στην Ελληνική Γλώσσα

1.2. Εκπαίδευση Μεταναστών στην Ελληνική Γλώσσα, Ελληνική Ιστορία και Ελληνικό Πολιτισμό

2. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ  

2.1. Αγγλική Γλώσσα Ι

2.2. Αγγλική Γλώσσα ΙΙ

2.3. Γαλλική Γλώσσα Ι

2.4. Γαλλική Γλώσσα ΙΙ

2.5. Γερμανική Γλώσσα Ι

2.6. Γερμανική Γλώσσα ΙΙ

2.7. Ιταλική Γλώσσα Ι

2.8. Ιταλική Γλώσσα ΙΙ

3. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

3.1 Πληροφορική Ι

3.2 Πληροφορική ΙΙ

4. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

4.1 Ανάπτυξη αθλητικής παιδείας και κουλτούρας

4.2 Ενημέρωση για την αθλητική σταδιοδρομία

4.3 Αθλητισμός και εθελοντισμός

5. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ

5.1 Επιμόρφωση νέων αγροτών 

5.2 Βιολογικές καλλιέργειες

5.3 Διαχείριση Υδάτινων Πόρων/Ενέργειας

5.4 Τυποποίηση

5.5 Επιμόρφωση για την ενίσχυση της εξωστρέφειας/εξαγωγής προϊόντων μέσα από την αξιοποίηση διαδυκτίου στον αγροτικό τομέα

5.6 Νέες εναλλακτικές προτάσεις

5.7 Προστασία περιβάλλοντος

5.8 Εναλλακτικές καλλιέργειες

5.9 Εξοικονόμηση πόρων/ενέργειας

6. ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ

6.1 Σχέσεις γονέων με παιδιά

6.2 Επαγγελματικός Προσανατολισμός

6.3 Εξοικονόμηση πόρων στο σπίτι

6.4 Βελτίωση ποιότητας ζωής

6.5 Προστασία περιβάλλοντος

6.6 Σχέσεις της οικογένειας με το σχολείο

6.7 Σχέσεις των παιδιών με τον εθελοντισμό

6.8 Πολιτιστική κληρονομιά

7. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

7.1 Management στους φορείς (προγραμματισμός, λήψη αποφάσεων, επικοινωνία κ.α.

7.2 Ζητήματα εθελοντικής δράσης

7.3 Προστασία περιβάλλοντος

7.4 Πολιτιστική κληρονομιά

8. ΠΡΟ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

8.1 Κοπτική-Ραπτική

8.2 Αγγειοπλαστική

8.3 Κόσμημα

8.4 Ζαχαροπλαστική

9. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

9.1 Εισαγωγή στους Η/Υ

9.2 Σχέσεις στην οικογένεια

9.3 Χειροτεχνικά

9.4 Προληπτική Ιατρική

9.5 Πολιτιστική κληρονομιά

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΠΤΥΧΙΑ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

 

 

1. 

Πτυχιούχοι προγράμματος Σπουδών στον Ελληνικό Πολιτισμό ΕΑΠ.

2. 

Πτυχιούχοι προγράμματος Σπουδών στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό ΕΑΠ.

3. 

Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης 

4. 

Φιλολογίας με ειδίκευση Νεοελληνικής ή Γλωσσολογίας 

5. 

Πτυχιούχοι Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 

6. 

Πτυχιούχοι Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 

7. 

Πτυχιούχοι Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

8. 

Πτυχιούχοι Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

9. 

Πτυχιούχοι των εξής Σχολών ή τμημάτων ΑΕΙ:

Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης των Υπολογιστών ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Πληροφορικής του Ε.Α.Π. ή του Προγράμματος Σπουδών Επιλογής «Επιστήμες και Πολιτισμός» με κατεύθυνση «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Εφαρμογές τους».

Επίσης Πτυχιούχοι άλλων Θετικών Επιστημών με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην Πληροφορική.

Πτυχιούχοι των εξής Σχολών ή Τμημάτων ΤΕΙ:

Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Βιομηχανικής Πληροφορικής ή Αυτοματισμού

Επίσης Πτυχιούχοι άλλων Σχολών ΤΕΙ με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην Πληροφορική 

 1. 10.                  

Πτυχιούχοι Οικονομικών Επιστημών

Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων Οικονομίας και Διοίκησης

Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Σχολών ή Τμημάτων με εξειδίκευση  ή κατεύθυνση σπουδών το Μάρκετινγκ Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Σχολών ή Τμημάτων με εξειδίκευση στη Λογιστική 

 1. 11.                  

Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Σχολών ή  Τμημάτων ΤΕΙ Γεωπoνίας,

 

 1. 12.                  

Κάτοχοι Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στην Ιστορία της Τέχνης

Πτυχιούχοι με εξειδίκευση ή κατεύθυνση σπουδών στην Ιστορίας της Τέχνης

Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης

Καλών Τεχνών - Εικαστικών Τεχνών - Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης

Κάτοχοι Διπλώματος Σχολής Ξεναγών

 1. 13.                  

Πτυχιούχοι των Σχολών ή Τμημάτων ΑΕΙ- ΤΕΙ ή κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων: με ειδίκευση ή κατεύθυνση στις τουριστικές επιχειρήσεις

 1. 14.                  

Πτυχιούχοι των Σχολών ή Τμημάτων ΑΕΙ- ΤΕΙ ή κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων: με ειδίκευση ή κατεύθυνση στο Περιβάλλον

 1. 15.                  

Πτυχιούχοι ΑΕΙ Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων ή Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΤΕΙ Ενεργειακής Τεχνολογίας

 1. 16.                  

Πτυχιούχοι Ψυχολογίας & ΦΠΨ με κατεύθυνση ψυχολογίας

 1. 17.                  

Πτυχιούχοι Κοινωνιολογίας 

 1. 18.                  

Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ και ΤΕΙ

 1. 19.                  

Πτυχιούχοι Ιατρικής 

 1. 20.                  

Πτυχιούχοι Φιλοσοφικού Τμήματος Φιλοσοφικής Σχολής ή Φιλολογίας ή Ελληνικής Φιλολογίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Ιστορίας και Εθνολογίας ή Ιστορίας−Αρχαιολογίας−Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατευθύνσεις Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Ιστορίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ή Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ή Φιλοσοφίας, ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο ειδικότητας της αλλοδαπής

 1. 21.                  

Πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ Τμημάτων Χημείας

 1. 22.                  

Πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ Τμημάτων Τεχνολογίας Τροφίμων

 1. 23.                  

Πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ Τμημάτων Φυτικής Παραγωγής

 1. 24.                  

Πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ Τμημάτων Ζωικής Παραγωγής

 1. 25.                  

Κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στον αθλητισμό

Πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Κάτοχοι διπλώματος προπονητή

 1. 26.                  

Πτυχιούχοι Σχολών ή Τμημάτων ΑΕΙ: Καλών Τεχνών, Εικαστικών Τεχνών. Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών. Πτυχιούχοι Σχολών ή Τμημάτων ΤΕΙ Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών.

Απόφοιτοι Σχολών Αγγειοπλαστικής και εμπειροτέχνες.

 1. 27.                  

Πτυχιούχοι αναγνωρισμένων Σχολών και εμπειροτέχνες στην ζαχαροπλαστική

 1. 28.                  

Πτυχιούχοι αναγνωρισμένων Σχολών και εμπειροτέχνες στην κατασκευή κοσμήματος

 1. 29.                  

Πτυχιούχοι αναγνωρισμένων Σχολών και εμπειροτέχνες στην κοπτική-ραπτική

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥTH

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ

 

 

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)