06/06/2013 Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα πέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Μάταλα Δήμου Φαιστού Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας

ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ  ΦΑΙΣΤΟΥ

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.

Δ/ΝΣΗ ΠΙΤΣΙΔΙΑ, T.K. 70200 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: (28920 45340)

ΦΑΞ. (28920 45331)

e-mail: depam@otenet.gr

 

 

 

 

Πιτσίδια  15-04-2013                                                                                                  Αριθμ. Πρωτ.   22  

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1/2013
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

 

Η ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

 

 

 

Έχοντας υπόψη:

 

 

 

  1. 1.     Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  2. 2.     Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  3. 3.     Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
  4. 4.     Την υπ’ αριθμ. 12/19-7-2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.» με θέμα τον προγραμματισμό προσλήψεων για τις ανάγκες της Εταιρίας για το 2012.
  5. 5.     Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4239/19-4-2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με την εισηγητική έκθεση του Γενικού Γραμματέα προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
  6. 6.     Την υπ' αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/95/20077/26-11-2012 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α), όπως  ισχύει.
  7. 7.     Τo με αριθμ. οικ. 44892/2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
  8. 8.     Το άρθρο 1 του Ν. 4147/2013 (ΦΕΚ 98/26.4.2013, τ.Α΄) [Κύρωση της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Επικρατείας» και άλλες διατάξεις]
  9. 9.     Την υπ΄ αριθμ. 4/12-4-2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.» με θέμα την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου 2013.

10.  Τo υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 3849/τ.Α.Ε./1-6-2010  καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σύστασης της Δημοτικής Ανώνυμης Μονομετοχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

11.  Τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών της Επιχείρησης και την υπ’ αριθμ. 2/28-12-2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.

12.  Την υπ’ αριθμ. 35/29-5-2013  βεβαίωση του Προέδρου της  «ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.» περί κενών θέσεων.

13.  Την υπ’ αριθμ. 23/15-4-2013  βεβαίωση του Προέδρου της  «ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.» της περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού.

 

 

Ανακοινώνει

 

 

 Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα πέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Μάταλα Δήμου Φαιστού Μονομετοχικής  Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας, που εδρεύει στο Δήμο Φαιστού, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 


 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)