29/07/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                               

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                               
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

                                                                                    Μοίρες, 28.6.2013

                                                                                      Αριθμ. Πρωτ.: 19974

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  2/2013
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

Ο Δήμος Φαιστού

 

Έχοντας υπόψη:

  1. 1.     Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  2. 2.     Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  3. 3.     Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
  4. 4.     Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.14 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
  5. 5.     Την υπ΄ αριθμ. 73/01-04-2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φαιστού με θέμα:«Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2013 (ανταποδοτικού χαρακτήρα).
  6. 6.     Την υπ΄ αριθμ.: ττ 4525/16-04-2013 Εισηγητική Έκθεση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης  προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
  7. 7.     Την υπ' αριθμ. 20473/22-05-2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών  Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί έγκρισης σύναψης είκοσι έξι (26) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Φαιστού  για το έτος 2013.
  8. 8.     Το υπ’ αριθμ. 20613/22-05-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα.
  9. 9.     Την υπ΄ άριθμ. 230/24-07-2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φαιστού  με θέμα: [Τροποποίηση της 157/2013 Απόφασης Δ.Σ. «Για τον καθορισμό των ειδικοτήτων του προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα οκτάμηνης διάρκειας» όπως αυτές εγκρίθηκαν με την 20473/22-05-2013 ΚΥΑ που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 12 παρ.14 του Ν.4071/2012 και κοινοποιήθηκε στο Δήμο Φαιστού με το 20613/22-05-2013 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών»].

10.  Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φαιστού (ΦΕΚ 1943 /τ.Β’ / 31 -08-2011).

11.  Την υπ.αριθμ.22040/19-07-2013 Βεβαίωση Δήμου Φαιστού περί ύπαρξης πιστώσεων.

 

 

 

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα οκτώ (18) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Φαιστού, που εδρεύει στις Μοίρες, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

201

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

(Υπηρεσία Άρδευσης)

ΜΟΙΡΕΣ

ΔΕ28  Χειριστής μηχανημάτων ΕΡΓΩΝ (Ομάδας Β΄ Τάξης Δ΄)

8 μήνες

1

202

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

(Υπηρεσία Άρδευσης)

ΜΟΙΡΕΣ

ΔΕ28  Χειριστής μηχανημάτων ΕΡΓΩΝ

(ομάδας Β΄ τάξης Γ΄)

8 μήνες

1

203

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

(Υπηρεσία Καθαριότητας)

ΜΟΙΡΕΣ

ΔΕ29 Οδηγός αυτοκινήτων-απορριμματοφόρων (Χωρίς κάρτα  ψηφιακού ταχρογράφου)

8 μήνες

4

               204

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

(Υπηρεσία Καθαριότητας)

ΜΟΙΡΕΣ

ΥΕ16 Εργάτες καθαριότητας [απορριμματοφόρα]

8 μήνες

10

               205

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

(Υπηρεσία Κοιμητηρίων)

ΜΟΙΡΕΣ

ΥΕ16 Εργάτες γενικών καθηκόντων

8 μήνες

2

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)