07/05/2015: Πρόσκληση Σύγκλησης 10ης 2015 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Μοίρες     07-05-2015

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ                                                     Αριθ. Πρωτ.      8701

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ     

Πληροφορίες: Στυλ.Τζεκάκης    

Τηλεφ:2892.340233                                                    

 

Π Ρ Ο Σ

1. κ. Δήμαρχο, Αντιδημάρχους –Δημοτικούς Συμβούλους.

2. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων. 

3. Νομικό Σύμβουλο του Δήμου.

4. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων.

 

Πρόσκληση Σύγκλησης  10ης  2015 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση του Δ.Σ. που θα γίνει την 11-5-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 στην αίθουσα «Μιχαήλ Χαρ. Ζαχαριουδάκη» στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου μας με τα παρακάτω θέματα:

 

 

Εισηγητής Δήμαρχος  Αρμουτάκης Γεώργιος

1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Φαιστού για την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας «ΒΟΤΟΜΟΣ Α.Ε.».

2. Ορισμός επιτροπών Γνωμοδότησης και Παραλαβής Καλής Εκτέλεσης Οχημάτων.

3. Τοποθέτηση πινακίδας απαγόρευσης στάθμευσης έμπροσθεν του Ιατρείου Τζαγκαράκη Ευστρατίου στην οδό Κόρακα 72 εντός σχεδίου πόλεως Μοιρών.

 

 

Οικονομικά θέματα / Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μαυράκης Γεώργιος

4. Εκμίσθωση με δημοπρασία του Αναψυκτηρίου Αλσυλλίου Κούλε του Δήμου Φαιστού.

5. Αναγνώριση οφειλής Ανταλκίδα Χριστοδουλάκη.

 

 

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χαριτάκης Εμμανουήλ 

6. Αίτημα για την υλοτόμηση δένδρων στο κοιμητήριο Πόμπιας.

 

 

Εισηγητής Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φαιστού κ.Κουκουλάκης Ιωάννης 

7. Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού 2015 Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φαιστού.

8. Μετακινήσεις Δημάρχου, Αιρετών και Υπηρεσιακών.

 

 

 

Ο  Πρόεδρος  Δ.Σ.

 

Νικολακάκης  Ιωάννης

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)