30/04/2015: Πρόσκληση Σύγκλησης 9ης 2015 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Μοίρες     30-04-2015

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ                                                               Αριθ. Πρωτ.      8126

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ     

Πληροφορίες: Στυλ.Τζεκάκης    

Τηλεφ: 2892.340233                                                    

 

Π Ρ Ο Σ

1. κ. Δήμαρχο, Αντιδημάρχους –Δημοτικούς Συμβούλους.

2. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων.

3. Νομικό Σύμβουλο του Δήμου.

4. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων.

 

Πρόσκληση Σύγκλησης  9ης  2015 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. που θα γίνει την 5-5-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 στην αίθουσα «Μιχαήλ Χαρ. Ζαχαριουδάκη» στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου μας με τα παρακάτω θέματα:

 

Εισηγητής Δήμαρχος  Αρμουτάκης Γεώργιος

 

1. Έγκριση των όρων παραχώρησης προς χρήση της δημοτικής αρδευτικής υποδομής στους ΤΟΕΒ που εδρεύουν στο Δήμο Φαιστού.

 
2. Ανανέωση σύμβασης μεταξύ Δήμου Φαιστού και της εταιρείας «Ανακύκλωση συσκευών Α.Ε.» για την διαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

 

 

Ο  Πρόεδρος  Δ.Σ.

 

Νικολακάκης  Ιωάννης

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)