15/05/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη εργατικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΜΟΙΡΕΣ  15-05-2013

ΝΟΜΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ  ΦΑΙΣΤΟΥ                                         ΑΡ.  ΠΡΩΤ  :  12520

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Για την πρόσληψη  εργατικού  προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα

 

Ο Δήμος  Φαιστού   ύστερα από την υπ’ αριθ. 331/2012 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων:

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

20

ΔΕΝ  ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

100

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από   18  έως 55  ετών

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

Αναφέρουμε ενδεικτικά:

  1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου ΦΑΙΣΤΟΥ (Δ/νση: ΜΟΙΡΕΣ   τηλ:  2892340235)  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων  και στην   ιστοσελίδα του Δήμου.

 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ  ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ

 

 

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)