09/11/2018: Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

 


 

 

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 13-11-2018,  ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

1.Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2018 του Δήμου Φαιστού για την αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 202.000,00 ευρώ του υπουργείου Εσωτερικών ΣΑΕ 055 (2017ΣΕ05500010) που αφορά το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙΙΙ «Προμήθεια –τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.


2.Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2018 του Δήμου Φαιστού για την αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 33.982,88 ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων,  αναφορικά για την «αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Δ.Δ. Βοριζίων της ΔΕ Ζαρού του Δήμου Φαιστού», εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.


3.Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης οριστικών αναδόχων για την σύναψη δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων και γάλακτος» για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού (των Βρεφονηπιακών Σταθμών, του εργατοτεχνικού προσωπικού, ως μέσο ατομικής προστασίας), Προϋπολογισμού: 61.835,02 σε ευρώ, μαζί με το ΦΠΑ (13% & 24%).


4.Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της 581/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

 

 

 

 

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)