24/08/2018: Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

(Άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).

 

 

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 27-8-2018,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

1.Έγκριση διενέργειας έγκριση της διαδικασίας διενέργειας, επιλογή του κριτηρίου κατακύρωσης, έγκριση των συντασσόμενων τευχών, καταρτισμός των όρων και σύνταξη της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο «προμήθεια δύο αιθουσών διδασκαλίας στο 2ο δημοτικό σχολείο Μοιρών για την κάλυψη άμεσων στεγαστικών αναγκών»,  εκτιμώμενης αξίας ίση του ποσού των 32.250,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

 

2.Έγκριση πρακτικών εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στη θέση Βαρδαλή ή Βρύσες της Δ. Ε. Ζαρού.

 

3.Συγκρότηση συλλογικού οργάνου διενέργειας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης «προμήθεια δύο αιθουσών διδασκαλίας στο 2ο δημοτικό σχολείο Μοιρών για την κάλυψη άμεσων στεγαστικών αναγκών»,  και του οργάνου αξιολόγησης (τυχόν) ενστάσεων για την εν λόγω σύμβαση προμήθειας.

 

 

 

 

 

 Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


 ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)