22/06/2018: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Αρ.πρ.: 7251/21-6-2018

 

 

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 25-06-2018  , ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

1.Καθορισμός των όρων για την μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση 3ου Νηπιαγωγείου Μοιρών.

 

2.Καθορισμός των όρων για την μίσθωση ακινήτου για χρήση ως αποθήκης του Δήμου.

 

3. Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2018 με μεταφορά ποσού 50.000,00 ευρώ από τον ΚΑ 30.7333.0061 με τίτλο «συντήρηση δημοτικής οδού Ανδρέα Παπανδρέου» με νέα εγγραφή στον ΚΑ 30.7333.0062 με τίτλο «επισκευή και συντήρηση Δημοτικών κ΄ Αγροτικών Δρόμων»

 

4. Αποδοχή χρηματοδότησης για την διάθεση πίστωσης του έργου με τίτλο «κατασκευή στεγάστρου στον αύλειο χώρο του λυκείου Μοιρών » με ΚΑ 2014ΕΠ0200012 της ΣΑΕΠ 502, ποσού 24.800,00 ευρώ.

 

5. Αποδοχή χρηματοδότησης για την διάθεση πίστωσης του έργου με τίτλο «κατασκευή στεγάστρου στον αύλειο χώρο του γυμνασίου λυκείου Τυμπακίου » με ΚΑ 2014ΕΠ0200012 της ΣΑΕΠ 502, ποσού 24.800,00 ευρώ.

 

6. Αποδοχή χρηματοδότησης για την διάθεση πίστωσης του έργου με τίτλο «αποπεράτωση του κτιρίου της Τοπικής Κοινότητας Σίβα » με ΚΑ 2014ΕΠ0200007 της ΣΑΕΠ 002, ποσού 35.000,00 ευρώ.

 

7. Αποδοχή χρηματοδότησης για την διάθεση πίστωσης του έργου με τίτλο «ανακατασκευή δρόμου αναδασμού από επαρχιακή οδό Μοιρών-Πόμπιας έως συνδετήριο 97 Ε.Ο- Πετροκεφάλι και δρόμου αναδασμού από επαρχιακή οδό Μοιρών – Πετροκεφάλι έως 97 Ε.Ο» με ΚΑ 2014ΕΠ50200008 της ΣΑΕΠ 502, ποσού 400.000,00 ευρώ.

 

8. Αποδοχή χρηματοδότησης για την διάθεση πίστωσης του έργου με τίτλο «Συλλογή δεδομένων –σύσταση φακέλου για την δημιουργία υποδομών πρόσβασης στο παραλιακό μέτωπο του Δήμου Φαιστού, βορειοδυτικά του οικισμού Κόκκινου Πύργου» με Κ.Α. 2010ΕΠ40200008 της ΣΑΕΠ 402,ποσού 9.000,00 ευρώ.

 

9. Αποδοχή χρηματοδότησης για την διάθεση πίστωσης του έργου με τίτλο «οριστική μελέτη οδού πρόσβασης στο παραλιακό μέτωπο του Δήμου Φαιστού, βορειοδυτικά του οικισμού Κόκκινου Πύργου» με Κ.Α. 2010ΕΠ40200008 της ΣΑΕΠ 402, ποσού 55.000,00 ευρώ.

 

10.Έγκριση ΠΑΥ και διάθεση πίστωσης για τη «συντήρηση – επισκευή κάδων απορριμμάτων».

 

11.Έγκριση ΠΑΥ και διάθεση πίστωσης από την Οικονομική Επιτροπή για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ».

 

 

12.Έγκριση της απόφασης Δημάρχου που αφορά την απευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης & βενζίνη αμόλυβδη) για την κίνηση των Μηχανημάτων και των Απορριμματοφόρων της Δ.Ε. ΜΟΙΡΩΝ, λόγω άμεσων και κατεπειγουσών αναγκών για την προστασία του περιβάλλοντος, την αποτροπή απειλής της δημόσιας υγείας, τη συλλογή, τη μεταφορά και εναπόθεση των απορριμμάτων, σύμφωνα με την διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 58 «Αρμοδιότητες του Δημάρχου» του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με την διάταξη της παραγράφου 1 περίπτωση δ’ εδάφιο δεύτερο του άρθρου 72 «Οικονομική Επιτροπή - Αρμοδιότητες» του Ν. 3852/2010.

 

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)