01/06/2018: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

 

Αρ.πρ.: 6113/01-06-2018

 

 

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 5-6-2018  , ημέρα Τρίτη  και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

1.Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’αρ. 276/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής « Καθορισμός των όρων για την ανάθεση της υπηρεσίας μεταφορά απορριμμάτων και συμπληρωματικές εργασίες καθαριότητας του Δήμου Φαιστού».

 

2. Έγκριση προϋπολογισμού 2018 κληροδοτήματος Λαντζουράκη.

 

3.Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης του ποσού 46.867,43 σε βάρος του ΚΑ 10.6232  του Π/Υ οικ. έτους 2018 του Δήμου για «Μισθώματα κτιρίων Τεχνικών Έργων ακινήτων».

 

4. Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης του ποσού 2.500,00€ σε βάρος του ΚΑ 00.6224.0001 του Π/Υ οικ. έτους 2018 του Δήμου για «Πληρωμή ταχυμεταφορών».

 

 

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

  

ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)