25/05/2018: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

 

Αρ.πρ.: 5843 /25-5-2018

 

 

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 29-05-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

1.Ψήφιση πιστώσεων εξυπηρέτησης Δανείων, οικονομικού έτους 2018.

 

2. Ψήφιση πιστώσεων των μισθοδοσιών - υποχρεωτικών δαπανών του Δήμου, οικονομικού έτους 2018.

 

3.Ψήφιση πιστώσεων των οδοιπορικών εξόδων και αποζημιώσεων, οικονομικού έτους 2018.

 

4. Ψήφιση πίστωσης «ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ» όπως αναλύεται σε υπό-κωδικούς και ανά υπηρεσία στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Φαιστού και όπως περιγράφεται στην συνημμένη και αναπόσπαστη κατάσταση με τίτλο «Ποσά προς οριστικοποίηση ανά Κ.Α.Ε.».

 

5. Ψήφιση πιστώσεων για καταβολή προνοιακών επιδομάτων του Δήμου, οικονομικού έτους 2018.

 

6.Συγκρότηση συλλογικού οργάνου διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας μεταφορά απορριμμάτων και συμπληρωματικές εργασίες καθαριότητας του Δήμου Φαιστού και του οργάνου αξιολόγησης (τυχόν) ενστάσεων για την εν λόγω υπηρεσία.

 

 

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

  

ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)