11/08/2017: Συλλογή προσφορών για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

Ο Δήμος Φαιστού ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων, συνολικού κόστους 9.990,31 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% ) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8-8-2016) και ιδίως του άρθρου 118.

3. Την με αριθμό Υ.Α. 57654/23-05-2017 (ΦΕΚ 1781 Β΄).

4. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ), όπως προστέθηκε με την αρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α΄).

5. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ), όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/23.02.2007 τεύχος Α΄) και ιδίως την παρ. 6 της με αριθμό Εγκυκλίου 25 του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης.

6. Η με αριθμό 20 Κατευθυντήρια Οδηγία της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. .

7. Την με αριθμό 105/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία διατέθηκε η πίστωση.

8. Τις τεχνικές προδιαγραφές- τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας που αναφέρονται στο με αριθμό πρωτοκόλλου 11974/19-07-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φαιστού.

9. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς.

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 9.990,31 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% ).

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 2017

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 2017

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 2017

 

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)