20/01/2017: Μεταφορά απορριμάτων του Δήμου στο Χυτά Ηρακλείου

 

O Δήμος Φαιστού Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάθεση της υπηρεσίας 

«Μεταφορά απορριμάτων του Δήμου Φαιστού στο Χυτά Ηρακλείου στους πέρα γαληνού για το έτος 2017»


Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

 

Κατέβασε το αρχείο εδώ  ( 593 ΚΒ)

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)